Izinqinamba ezimbekene nentsha

Abantu abasha babhekana nezinselela eziningi nsukuzonke ikakhulukazi uma sibheka amathuba omsebenzi. Kulesi siqheshana sibheka izinto ezinomthelela wezinkinga noma iziqhinamba ezibhekana nabantu abasha. INingizimu Afrika yonkana ibhekene nesikhathi esibi sokwentuleka kwamathuba emsebenzi okuyinto eyingcindezi kakhulu kubantu abasha bakuleli. Ukufunda kukodwa nje abafundi abaningi babhekani ngezinkinga zezimali zokuqhuba izifundo zabo. Abanye babasenhlanhleni yokufunda ngemali kahulumeni i-National Student … Read more

Sthandwa Sam’ – Lungelo Gasa

ULungelo Gasa insizwa eyigagu laseMagabheni eNingizimi yeTheku. Yize isancane le nsizwa ngokweminyaka, sekucacile ukuthi ibusiseke ngethalente lobuciko bokucula. La kule-video engezansi ucula amagama alula othando athi nje: Nhliziyo yami eyakho Baby Ungangishiyi Sithandwa Sami Article overview Lungelo Gasa is a talented young man from Magabheni, a township situated on the south of Durban. In the … Read more

Abantu abasha abenza umehluko emphakathini

Abantu abaningi bakhula ngokuqwashiswa ngalamazwi: Isandla esiphayo, sibusisiwe kunesamukelayo. Kunamazwi anobuhlakani ake ashiwo uMaggie Doyne, intokazi yaseMelika ngenkathi ibungazwa ngomsebenzi wayo ewenza ezweni laseNdiya lapho inakekela izintandane kanye nezingane ezisweleyo. Yasho la mazwi ngesiNgisi yathi: ‚ÄúThere is no time to waste. If you are educated and free, empowered and safe, you have to use your … Read more

Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal

  Umlilo Multi-Talented Youth Group yinhlangano yezobuciko enamalungu angu-34 edabuka endaweni yaseMkhomazi, eNingizimu yeTheku. Leli qembu eselike lamenywa ukuba likhombise amakhono amalungu alo ezindaweni eziqavile njengasoKhozini naseLangeni Hotel liyisibonelo esihle emphakathini. Yize leli qembu seliqala ukumenywa ukuba liyonandisa ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal futhi selike laphefoma enkundleni eyodwa nembongi edumile uDkt. uGcina Mhlophe, aliyidelile injongo yalo yokuzakhela … Read more