Umlando weMenzi High School, Elokishini Umlazi, eThekwini KwaZulu Natali

Okuquketwhe

  1. Injongo
  2. Inhloso ngqangi
  3. Isingeniso
  4. Umlando weMenzi High School
  5. I-Eminent yothisha eMenzi High
  6. Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni
  7. Umlando wababala (schoolgrounds) nababhilidi esikole
  8. Umlando wezemidlalo

Injongo

Ukuthuthukisa abafundi abazokwazi ukubhekana nezinselelo Zempilo (ukuzethemba) futhi bakwazi ukwenza izinqumo ezifanele empilweni.

Inhloso ngqangi

Ukukhiqiza abafundi abazokwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngokwamandla abo ngempilo abazoyiphila.Ukwakha izindlela zokufundisa ezifanele ezihlanganisa ukugcwaliseka kokubaluleka kokunikeza incazelo ohlotsheni lwendaba efundwayo/efundiweyo.

Isingeniso

Isikole iMenzi High School sisendaweni yaseMlazi, esigcemeni sakwa-N. Lesisikole siyisikole sokuqala samabanga aphezulu ukuthuthukiswa eMlazi, sakhiwa ngo-1967 kanti selokhu sasungulwa siseyisikhumbuzo kwabanye. Isikole samabanga aphezulu iMenzi High bekuyisikole samabanga aphezulu esikhethekile, uma uphase ngamamaki ekhethelo esikoleni samabanga aphansi esibizwa ngeMafumbuka Primary School uzokwamukelwa njengomfundi waseMenzi High School futhi uvunyelwe ukweqa ikilasi elilodwa ngenxa yobuhlakani bakho. Yize lesisikole sishoda ngezinsiza, sithathwa njengesinye sezikole ezihamba phambili eNingizimu Afrika ngoba sikhiqiza imiphumela encomekayo ebangeni-12. Isiqubulo sesikole iMenzi High School sithi “Luceat Lux Tua”, sithathwe olimini lwesiGreek, okusho ukuthi “Sukuma futhi Ukhanye or Ukhanye Nomaphi Lapho Ukhona (Rise and Shine or Shine Wherever You Are) “. Isiqubulo siyala bonke abafundi baseMenzi High School ukuthi kubakhanyele/ bebonakale noma yikuphi lapho bekhona, bazi ukuthi bangabafundi baseMenzi. Isiqubulo siphinde sithi ukuvumela abafundi ukuthi baziqhenye ngokuba ngabafundi baseMenzi High School. Lesi siqubulo sisho iqiniso, sithi, “sukuma ukhanye ( rise and shine )”, futhi ngokubukeka kwezinto uMenzi iyakhanya yasukuma futhi namanje isakhanya. Sizonidlulisela emlandweni wesikole iMenzi High School kanye nothisha abavelele abasize ekwenzeni isikole sibe impumelelo.

Umlando weMenzi High School

Isikole iMenzi High School sakhiwa ngo-1967 kanti uthishanhloko wokuqala kwakunguMnuz Mhlongo. Ngesikhathi sikaMnu Mhlongo isikole senza ngokwesilinganiso. UMnu Mhlongo washiya isikole ngo-1969 kwathi uthishanhloko owalandela kwaba uDkt Mathabela. Ngesikhathi sikaDkt Mathabela, wonke umfundi wayevunyelwe ukukhuluma isiNgisi kuphela, abafundi babevame ukuza esikoleni ngezimpelasonto. Isikole siphinde sikhiqize umagazini wesikole unyaka ngamunye. UDkt Mathabela washiya iMenzi High School ngo-1976. Kwabe sekuba uMnu uMasondo ethatha izintambo, ngesikhathi sakhe kwakungesikhathi sokuvuthwa kwezingane zesikole ziduba umbuso wobandlululo. Ngakho isikole kwadingeka sishintshe ekubeni isikole esikhethekile sibe isikole esijwayelekile. Isikole iMenzi High naso sehla kakhulu ekhonweni laso lokukhiqiza imiphumela emihle ngenxa yezinkinga zepolitiki. UMnu Masondo ushiye isikole ngo-1988 kwathatha uNkk Khuzwayo (owayenguthishanhloko wokuqala wesifazane kulesi sikole).

Ngesikhathi uNkk Khuzwayo ethatha izintambo, ukusebenza kwesikole akuzange kushintshe kakhulu kodwa ukwazile ukukhuphula izinga lokuziphatha kwabafundi. Wahlala unyaka owodwa kuphela wabe esehamba ngo-1989. Emuva kokuhamba kwathatha uMnuz Gumede. UMnu Gumede wehluleka wukusimamisa isikole njengoba sehluleka kakhulu ukukhiqiza imiphumela emihle nezinga lokuziphatha kwabafundi lehla kakhulu, kwaze kwafika umfundi wesilisa owake wama phakathi notshani ngesikhathi somhlangano washo ukuthi igama lesikole. kwakuzoshintsha ekubeni isikole iMenzi High kube iKathrada High school. Emuva kokukhishwa kukaMnu Gumede ngo-1990, kwangena uNkk Mthethwa naye wahluleka wukusimamisa isikole wasishiya ngo-1992.

UMnumzane Felix Mshololo (owayenguthishanhloko kudala) wangena njengothishanhloko waseMenzi High. Ngemva kokufika kwakhe, isikole sakhiqiza imiphumela emihle nezinga lokuziphatha lathuthuka ngendlela emangalisayo. Ngesikhathi uMshololo ejoyina iMenzi High School, isikole sasingaphasanga kahle njengoba sasiphase ngo-34%. Ngezinga lokuphasa lika-100% ngo-2010, 2012 nango-2013, isikole iMenzi High School sesithole inqwaba yemiklomelo nezindondo. Ngozwela, nokuqonda ukuthi abafundi baseMenzi baphuma emiphakathini entulayo, lapho ubuntu bezemfundo buphazanyiswa yizinto eziningi, uMshololo nethimba lakhe badela isikhathi sabo ukuze banwebe isikhathi sesikole sokufunda kanye nezifundo ezengeziwe. Ngenxa yakhe lesi sikole namuhla sithathwa njengesihamba phambili eNingizimu Afrika, sisakhazimula.

Nakuba amandla kaMshololo ayebonakala engenamkhawulo, kanjalo nokuzithoba kwakhe, wadlula emhlabeni ngoFebhuwari 2015 ngenxa yezinkinga zenhliziyo.

Manje njengoba sesikhulume ngothishanhloko abedlule, ake singene kulokhu:

I-Eminent yothisha eMenzi High

UMnu S.D Mlangeni wayesesikoleni iMenzi High kusukela ngo-1968 kuya ku-1983 futhi wahlonishwa njengomculi wekwaya ohamba phambili eNingizimu Afrika yonke. Waze waqeqesha umculi wekwaya esikhona njengamanje uMnuz P Mkhize. Omunye uthisha oqavile emlandweni walesi sikole nguMnu Mkhwanazi njengoba ebengungoti wekarati futhi kunguyena owaletha ezemidlalo esikoleni wazuza lukhulu njengothisha wekarati.

Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni

Njengoba isikole iMenzi High sasinothishanhloko abasezingeni eliphezulu nothisha abaqavile, iMenzi isikhiqize abafundi abenze kahle empilweni. Isikole samabanga aphezulu iMenzi yisikole esihle kakhulu ngenxa yothisha , nokusebenza kahle kwabafundi baso ezifundweni zabo.

IJaji uSimon Ndlovu waphothula umatikuletsheni eMenzi High School ngo-1970. Uthole iDipl Juris (1976) University of Zululand, kanye neDegree B Proc (1983) Unisa, LLB (1988) Zululand, LLM (1991) Temple UniversitySchool of Law, Philadelphia. , USA. Wajoyina uMnyango Wezobulungiswa ngo-1972, futhi wakhuphuka irenki: njengotolika, umabhalane wenkantolo, umshushisi kanye nemantshi. Ngo-1995, waqokwa njengemantshi yesifunda. Ujoyine iDurban Bar ngo-2000 (enze ipassing his pupillage with honours , okusho ukuthola amamaki aphezulu ezweni). Imisebenzi yakhe ngaphandle kwezomthetho ihlanganisa ukusebenza emakomitini namabhodi ahlukene, nokufundisa ngezikhathi ezithile eNyuvesi yaseZululand. Abanye abafundi abadlule ngoMandisa Nene, Nkululeko Dlamini, Sihle Zuma, Kwazi Mbhele, Philisiwe Shange, Menzi Goge noNkanyiso Nkabinde, Mabutho Mbatha noSiyabonga Hlongwane. UMandisa Nene waphothula u-matric eMenzi High School ngo-2009. Wayeneminyaka engu-17, ehlala endlini yodaka eMlazi, uselibonile iphupho lakhe lokuyofunda enyuvesi lifezeka. UNgqongqoshe Wabesifazane, Izingane kanye Nabantu Abakhubazekile, uNoluthando Mayende-Sibiya, ehambisana nabaxhasi abehlukene ufeze iphupho lakhe ngokuthola iziqu ze-Accounting eNyuvesi yaseKapa.

Umlando wababala (schoolgrounds)namaBhilidi esikole

Njengoba yakhiwa ngo-1967, yaba ngeyesibili KwaZulu Natali okwakungesona isikole okuhlalwa kuso ngaphakathi (boarding school). Kwakukhona amabhulogo amahlanu, ibhulokhi ngayinye inamakilasi amane. Iqale kuFomu Two (Grade 9) yaze yafika kuFomu Five (Grade 12). Ibhulokhi yokuqala ibingakwesobunxele kwaba uFomu two, eyesibili esenta kube nguFomu three, ibhulokhi lesithathu kwaba uFomu four, eyesine kube uFomu five, elokugcina kwakuyihhovisi likathishanhloko. Bekunama-laboratories amabili, iPhysical Science neBiology kanti avuselelwe ngo-2005 ngoba madala futhi awakulungele ukufundisa. Bekukhona nomtapo wolwazi wavalwa ngoba abafundi bebengazibuyisi izincwadi. Uthishanhloko wokuqala kwakunguMnu Mhlongo isekela lakhe kwakunguMnuz Kubheka ngo-1967.

Kwakukhona igumbi elilodwa lothisha labo bonke othisha. Ihhovisi lesekela likathishanhloko njengamanje bekuyihhovisi likaMnu Mhlongo. Uma ungena ngaphakathi esikoleni ubona amayunithi asevele enziwe. Uma ungena ngaphakathi emakilasini ubona i-staffroom sothisha engumakhelwane nehhovisi le-H.O.D kanti eduze kwalelo hhovisi kunehhovisi likathishanhloko ahlala kulo nomabhalane ngenxa yendawo encane.

Ngo-2002 iMenzi High yathola uxhaso lwamakhompyutha. Abafundi baqale izifundo zamakhompiyutha phakathi kuka-2003 no-2004. Isikole iMenzi High saziwa kakhulu ngokuvakashelwa abantu bamazwe ngamazwe ngenxa yokwenza kahle kwaso baphinde baphatha owayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal ngaleso sikhathi, uMnuz Sibusiso Ndebele kanye noMengameli waseNdiya mhla zingu-17 Sebthemba 2004.

Inkundla yalesi sikole yavuselelwa ngo-1988 . Kwakuyindawo nje engenasimanga futhi wawungekho umtholampilo. Umasipala uthathe isinqumo sokuvuselela inkundla yesikole wakha inkundla yezemidlalo yomphakathi. Isikole noma umphakathi awunalo ilungelo lokusebenzisa inkundla ngaphandle kwemvume kamasipala, ngisho nesikole sethu sidinga imvume yokusebenzisa inkundla.

Umlando Wezemidlalo

Isikole iMenzi High School yaba yisikole sokuqala ukwethula ikarati njengomdlalo silekelelwa nguMnuz Mmeli owayenguthishanhloko ngaleso sikhathi kusho “Mr M.P Mkhize”. Ebholeni likanobhutshuzwayo ngeminyaka yawo-70, isikole sakhiqiza abadlali abafana noThabo Makonete owaba ngunozinti ku-African Wanderers eminyakeni edlule. Ngeminyaka yama-80 banqobe inqwaba yezindebe kanti ngaleso sikhathi umqeqeshi wabo kwakunguMnuz Mogen Nzama. Emculweni ibilokhu ihamba phambili kusukela yasungulwa. Ikhondathi kunguP Mlangeni kanti selokhu ahamba ngeminyaka yawo-1980 ikhwaya yesikole isinqobe izindebe ezingaphezulu kuka-30 kanti kusukela lapho ikhwaya ukhondathi wayo bekunguMnuz MP Mkhize nanamuhla usenguye ukhondathi, ikhwaya yesikole isaqhubeka nokwenza kahle umculo ngamaphimbo abo amnandi. USchacht wethulwa esikoleni ngo-1970 futhi nabo babe ne-table tennis ngonyaka ofanayo.

Isikole sinohambo lwezikole lokudlala ezemidlalo nomculo, baya ngisho nasemiqhudelwaneni ukuze baqhudelane nezinye izikole futhi bayawina namanje. Lesisikole size sibe nohambo lwezikole minyaka yonke ukuze sidlale nezinye izikole ezinye akuzona ezaseThekwini, kanti lokhu kwethulwe ngesikhathi kuvulwa isikole ngo-1960. Leli kube yithuba elihle kubafundi baseMenzi High School. Ngo-2011 senza uhambo lokuyofunda eNkomokazini Comprehensive High School esise-Estcourt. Lapha esikoleni kuvamise ukuba nohambo ngoMgqibelo futhi asidlali njalo ngoba uthishanhloko nabanye othisha bacabanga ukuthi kufanele sigxile ezifundweni zethu. Sikwazi kanjalo ukukhiqiza imiphumela ka-matric ephezulu minyaka yonke.

Lolu lwazi lucutshungulwe lwaqoqwa ngabafundi ababeyingxenye ye- Ulwazi School’s Project, iCAT yabafundi bakwaGrade 10B ka-2011: Ntobeko Cele, Lwazi Mhlongo, Phindile Mchunu, Mandisa Ngubane, Gugulethu Radebe, Slindile Khuzwayo, Mpendulo Maphumulo, Mthobisi Nene, Nombuyiselo Mdlalose , Nomthandazo Mngadi, Nonceba Jwara, Sibusiso Mzimela, Yoliswa Danisa, Nondumiso Zindela , Lindani Shange and Nokuphiwa Ndlovu.

Leave a Comment