Izindlela Zokuzelapha Ekhaya

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu. Izinyo Uma uhlushwa amazinyo enezimbobo, uthatha intuma enkulu itholakala ehlathini, ikhandlela, nendishi enamanzi. Ikhandlela uyalikhanyisa ulifake … Read more

Izinkolelo zabantu ngezilwane

Imindeni noma abantu abaningi abamnyama imvelaphi yabo bayihlanganisa nezilwane ezithile abazihloniphayo kakhulu uma bezibona noma banezinkolelo ezithile ngazo. Kwabanye, kuyenzeka isilwane sichaze into ethile noma okuthile okusuke kuzokwenzeka ekhaya noma kumuntu. Abantu abaningi lezizilwane abazibulali noma ngabe ziyingozi kangakani ngoba basihlanganisa nedlozi labo. Uma kwenzekile kwakhona olimaza noma abulale lesilwane abantu banenkolelo yokuthi amashwa azokwehlela … Read more

Izaga Zezitshalo Nezilwane

Izaga ezimayelana nezitshalo Liwashaya evuthiwe: Into ike yonakale yize senethembile ukuthi ilungile Ikhikhizela lihluma esiqwini: Ileyo naleyo nto inomsuka wayo Ibele lendlela alivuthwa: Umuntu ohlale ephazanyiswa akavami ukuphumelela Induku enhle igawulwa ezizweni: Into enhle newusizo itholakala kanzima iyajulukelwa Ikhakhasi limuka nomoya: Umuntu onguthathekile uduma nehlombe Induku eqinile imila esiweni: Into ewusizo itholakala kanzima Umthathe uzala … Read more

Izinkolelo zabantu ezahlukene ngezinyoka

Abantu banezinkolelo eziningi ezingafani ngezinyoka ezahlukahlukene. Kukhona abantu abazisebenzisela ukwelapha okungaba ukusebenzisa izingxenye zayo noma ukuyigcina ngoba benenkolelo yokuthi ibanika amandla noma iyidlozi kubona. ENingizimu Afrika umthetho awuvumi ukuthi abantu bafuye izinhlobo ezithile zezinyoka njengomonyo nezinye. Sizobheka izinhlobo ezithile nezinkolelo zabantu ngazo njengomonyo, inhlwathi nobhulube. Contents 1 Umonyo 2 Inhlwathi 3 Ubhulube 4 English Summary: … Read more

Izindlela Zokunqamula Imvula Enkulu

Ngezikhathi zakudala kwakuba khona izimvula ezazinetha ngamandla zinethe isikhathi eside uma kuqhathaniswa nesikhathi sanamuhla. Phela uma imvula isinetha isikhathi eside abalimi babengakwazi ukuthi balime nempilo yayingaqhubeki kahle. Kuthi uma ngabe sebelimile izitshalo zabo zazonakala noma zimuke namanzi. Kuthiwa izimvula lezo azifani nalezi zanamhlanje kwakuba imvula enamandla futhi ehambisana nezikhukhula noma iziphepho. Kuqala abantu babakhe ngodaka … Read more

Inhlaba

Inhlaba umuthi obabayo wasehlane lona phela omunye wemithi ekhona kulelizwe esilakhele obaluleke kakhulu. Phela umphilisi lona ongathikameziswa isimo sezulu omila uhlale unyaka wonke. Awufani nezinye izihlahla ngoba uyaphilisa isihlahla sokuphila. InhlabaEmakhaya lesi sitshalo sisiza ezintweni ezahlukahlukene ngenxa yosizo lwaso olubalulekile. Uma izinkukhu zinomkhuhlanyana ziye ziphuziswe lesi sitshalo; emva kokuphuza ziphenduka imiqemane asize umasiza. Uma ulungiselela … Read more