Buyini kahle kahle ubungoma?

Kuningi okuyaye kushiwo ngabantu abayizangoma. Okunye kwalokhu kuhle. Okunye kakunambitheki kahle. Abanye bake bakhombisa ukwenama ngokusizakala ekukhanyisekeni kwendlela yabo uma beya ezangomeni, kanti abanye bakholelwa ukuthi izangoma zingabathakathi. Ngike ngathola ithuba lokuxoxisana noMnu. Kulunga Khwela, ngenhloso yokwazi kabanzi ngobuNgoma. UMnu. Khwela uyisangoma esizinze eThekwini ngokuhlala. Awuke ufunde nawe, ngezansi, uthole ulwazi:   Nkosikhona Duma (ND): … Read more

Ukukapalata

Ukukapalata yisifo esiphatha abantwana uma besaqhumisa abathakathi (amazinyo). Kunenkolelo yokuthi akufanele abizwe ngamazinyo ngoba kungaqhubeleka phambili ukufa. Kufana noma umntwana enesifo senyongo nayo inyongo kuthiwa imbi noma umthakathi ukuze ukufa kungaqhubekeli phambili. Lesisifo siyelapheka kodwa kuyehluka ngokwabantu, lapha sizobheka imithi enjengomgwava nomsilimbuzi. Umntwana ugxotshelwa amahlamvu ale mithi kuhlanganiswe namanzi achathwe ngayo. Lemithi ifike isishubise isisu, … Read more

Izinkolelo Ngokukhulelwa, Ukuzala Nezifo Zabantwana

Ukufika kwengane entsha ekhaya kusho ukushintsha kwempilo kubazali bayo Kanye nabo bonke abantu emndenini ngoba kuthatha wonke umuntu ukuze ukukhula kwayo kube yimpumelelo. Nokuthi uma kuyingane yokuqala kulowomzali usuke esadinga ukuthi afundiswe futhi aboniswe ngezindlela ezilandelwayo uma ingane ikhula noma igula. Lapha sizobheka izifo eziyamaniswa kakhulu nengane esencane. Mhlawumbe kubalulekile ukuthi siveze nokuthi lokuvikelwa kwengane … Read more

Isihlahla Somdlebe

Ziningi izinkolelo ezikhona ngesihlahla somdlebe esitholakala ezwenikazi laseAfrika kuphela, eNingizimu Afrika lesihlahla sasitholakala endaweni yaseNgwavuma nasesifundazweni saseLimpopo. Lesi yisihlahla esesatshwa kakhulu ngoba bekwaziwa ukthi siyingxenye yezihlahla eziphila ngegazi labantu nelezilwane. Izinkolelo ngaso ngezokuthi amazimuzimu ayehlobene noma ayehlangene ngandlela thize nalesihlahla kanye nokuthi lesihlahla asizwani nobisi lomuntu osawumdlezane kangangoba kuthiwa siyavala uma kukhona umdlezana eduze kwaso. … Read more

Ukugezwa Kwezikhwama Zomelaphi Wendabuko

Uma uyinyanga noma uyisangoma, kuba nezinto ozilandelayo, uma kade kukhona umuntu oshonile emndenini noma esihlobeni, uyayivalela imithi ungayisebenzisi kuze kube uyageza wena nomgonqo wakho (uyazila) kuze kudlule umfihlo noma umngcwabo. Uma sekufihliwe kuyima ugeza ngendlela eqondene nomsebenzi lowo owenzayo. Kufanele kugezwe ngomswani nenyongo yembuzi ngumnini wesigodlo. Lokhu wenzela ukususa ithunzi lokushonelwa, ukuze ukwazi ukuqhubeka usebenze. … Read more

Ukuthakathwa Ngezilwane Zasendle

Imithi namakhambi adume ukusetshenziswa ukusiza abantu ekuqineni noma ekulashweni esifweni esithize ababhekene naso. Kodwa kuvame ukuthi abantu bagcine sebeganga ngalamakhambi abawaphiwe ukuthi balaphe ngawo benze okunye okuwukonakala nomkhuba ongcolile ocekela phansi abanye abantu nemizi yabo. Lesi senzo sokucekela phansi ngokonakala ngamakhambi kubizwa ngokuthi ukuthakatha. Lapha umuntu usuke enomona ngenxa yento ethize lona omunye angenayo noma … Read more