Ukushukwa Kwezikhumba Nemisebenzi Yazo

Ukushukwa Kwezikhumba Nemisebenzi Yazo
Indlela abantu abasebenzisa ngayo imvunulo ukukhombisa ngemvelaphi yabo nokuzigqaja. Sekujwayelekile ukuthi abantu baziphilisa ngokwenza nangokukhangisa ngemvunulo yabo ukuze bakwazi ukusiza imindeni yami ngezidingo zabo. Ngaphansi kukamasipala weTheku endaweni yaseDalton eduze nomgaqo uKhuzimpi Shezi kunabashuki bezikhumba abahlukahlukene abenza imvunulo bayidiyise noma baqashise ngayo kulabo abasuke benza imicimbi yesintu futhi bayikhangise ezivakashini zalapha ezweni lethu.

Ukushukwa kwesikhumba
Izikhumba bazithenga kubantu abahlukene bomphakathi abasuke bekade behlabe inkomo noma imbuzi. Ezenkomo ezisetshenziswa kakhulu, zifika kubona sezonyisiwe bazishuke ngokusebenzisa isando basishaye size sithambe bese beyasigeza basibeke isinsuku some kahle bese benza lokho abathanda ukukwenza. Lomsebenzi wenziwa ngabantu besilisa nabesifazane kodwa baningi abesilisa abawenzayo.

Abashuki baseThekwini
Sixoxisane noS’bongiseni Mtshali owazalwa endaweni yakwaMaphumulo kodwa osehlala lapha eThekwini ngenxa yokuqhuba lomsebenzi. US’bongiseni uthi omsebenzi kuyena ifa alithola kubaba naye owalithola kuyisemkhulu. Ubalule ukuthi ngalomsebenzi uyakwazi ukondla umndeni wakhe. Ezinye zezinto azakhaya ngezikhumba amabheshu, imiqhele, izigege, amahawo kanye nokunye. Lezizinto uyazidayisa ngamanani ehlukene.

UGogo uMagwaza naye usebekulendima isikhathi eside. Uthi izikhumba izithenga emadeleni (indawo lapho kuhlatshwa khona izinkomo, amagusha nezimbuzi). Ugogo wazalwa ngonyaka kazimilele (unyaka lapho kwathi izitshalo sezivuthiwe sezilungele ukukhiwa, lana izinsuku eziningi kwaze kwamila okunye ukudla phezu kwalokhu okwasekulindewe ukuvunwa). Naye ugogo usehlale iminyaka eminingi eyenza lento emlethela impilo nokudla okuya ethunjini.

English Summary: Cowhides
A place called Dalton is where the manufacturing of this traditional attire takes place. This is a group of people from different families where they’ve come together to make these products and sell them to tourists, people who love the attire or when ever there are traditional events where they’ll want to show-off the beautiful traditional attire.

Although a number of times these people have been taken advantage of by various business people or sectors of tourism, they’ve grown to be very protective over their products which then results in this backfiring on them as they lose out opportunities since they a person who comes there comes to steal their product and use it for cards if they took photos or write books without acknowledging them. Sbongiseni Mtshali is a young man who makes this traditional attire and sells it to the public. The business has been a family business.

Gogo Magwaza is also an elder who has been on the industry for a very long time and her family has been doing this business for quite sometime. She has managed to raise her family alone through this business but again as many who have fallen victim, she has had people coming there, promising business for them and finding out that it was all just another fairy tale. They’ve learned to be very protective over their products as a result, this affects even people who are potential investors on this business or making it hard to get information from them about these products they make and the total wealth of the history of this whole business.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment