Ukushintsha Kwesimo Sezulu, Sibusisiwe High School

Isimo sezulu esikhathini sakudala sasingafani nesamanje. Ilanga lalingashisi ngalendlela eselishisa ngalo futhi izimvula zazibakhona ngesikhathi esijwayelekile onyakeni. Esingakubala njengenkinga endaweni yaseMbumbulu kwakuwukuduma kwezulu. Lokhu kwakubangelwa izizathu eziningana njengokuthi abantu noma labo abangabelaphi bendabuko babekwazi ukuphehla imithi yabo bathumelane izulu kanye nalelo lemvelo. Kuthiwa uma izulu seliduma kwakuba nokuzamazekeka komhlaba.Okunye esingakubala ukuthi kwakwenza izulu lingafani nelamanje ukuthi abantu babeyihlonipha kakhulu imvelo uma kuqhathaniswa nabantu bamanje.

Uma sekuthwasa ihlobo bekuyiwa entabeni ethile kuyotshalwa ukudla kutshalelwa uNomkhubulwane ekusuke kuyocelwa imvula ukuthi ine. Okunye ukuthi babekholelwa ukuthi ngoMsombuluko akusilo usuku lokusebenza ngoba yilona suku ekwacelwa ngalo imvula. Ukulima kushoniwe kwakungenziwa bathi abadala ikona okwenza lokhu ukubalekelwa kwamasiko nokungawahloniphi njengokuthi awulibambi igeja uma kushoniwe ekhaya noma endaweni. Ukusikwa kwezihlahla nokushiswa kwamahlathi kubalwa njengezinye zezimbangela zophenduka kwesimo sezulu.

Leave a Reply