USolwazi Hoosen Jerry Coovadia

USolwazi Hoosen Mahomed ‘Jerry’ Coovadia wazalelwa eThekwini ngo-1940. Ungudokotela waseNingizimu Afrika futhi njengamanje (kusukela ngoJulayi, 2003) unguMqondisi Wezesayensi weDoris Duke Medical Research Institute e-University of Natal, ematasa ezimisa njenge uNdunankulu wesikhungo sokucwaninga nge-HIV / AIDS emazweni asathuthuka. U-Jerry Coovadia ngu-Victor Daitz uSolwazi osafufusa eNyuvesi yaKwaZulu-Natali kwezocwaningo nge-HIV / AIDS, futhi uyilungu leKhomishini Yokuhlela Kazwelonke. Ushicilele … Read more

Umsebenzi Wobungoma

Ingxoxo noMakhosi P. M. Dlamini waseMpandwini eMbumbulu. UZanele Shange wohlelo Ulwazi ube nengxoxo noMakhosi Dlamini oyisangoma. Ngemuva kokugula isikhathi eside kwatholakala ukuthi kufanele athwasele ubungoma. Waya kothwasa wakwenza konke okwakufanele akwenze esigodlweni wabe esephothula eseyoqala umsebenzi wobungoma. Ezinye zezingqinamba uMakhosi Dlamini abhekana nazo ekuthwaseni ukuhamba ngezinyawo angazifaki izicathulo okwenziwa yilabo abasuke besathwasa kanye¬†nokuvuka ekuseni kakhulu¬†ukuze … Read more

Durban Living Legend – Professor Hoosen M ‘Jerry’ Coovadia

Professor Hoosen Mahomed ‘Jerry’ Coovadia was born in Durban in 1940. He South African doctor and is currently (from July, 2003) the Scientific Director of the Doris Duke Medical Research Institute at the University of Natal, which is busy establishing itself as the premier centre for HIV/AIDS research in the developing world. Jerry Coovadia is … Read more

Muti

Muti Market , Warwick Triangle in Durban. Muti (muthi) is a term for traditional medicine in Southern Africa as far north as Lake Tanganyika. The word muti is derived from the Zulu word for tree, of which the root is -thi. African Traditional medicine makes use of various natural products, many of which are derived … Read more