Ukukapalata

Ukukapalata yisifo esiphatha abantwana uma besaqhumisa abathakathi (amazinyo). Kunenkolelo yokuthi akufanele abizwe ngamazinyo ngoba kungaqhubeleka phambili ukufa. Kufana noma umntwana enesifo senyongo nayo inyongo kuthiwa imbi noma umthakathi ukuze ukufa kungaqhubekeli phambili. Lesisifo siyelapheka kodwa kuyehluka ngokwabantu, lapha sizobheka imithi enjengomgwava nomsilimbuzi. Umntwana ugxotshelwa amahlamvu ale mithi kuhlanganiswe namanzi achathwe ngayo. Lemithi ifike isishubise isisu, … Read more

Isihlahla Somdlebe

Ziningi izinkolelo ezikhona ngesihlahla somdlebe esitholakala ezwenikazi laseAfrika kuphela, eNingizimu Afrika lesihlahla sasitholakala endaweni yaseNgwavuma nasesifundazweni saseLimpopo. Lesi yisihlahla esesatshwa kakhulu ngoba bekwaziwa ukthi siyingxenye yezihlahla eziphila ngegazi labantu nelezilwane. Izinkolelo ngaso ngezokuthi amazimuzimu ayehlobene noma ayehlangene ngandlela thize nalesihlahla kanye nokuthi lesihlahla asizwani nobisi lomuntu osawumdlezane kangangoba kuthiwa siyavala uma kukhona umdlezana eduze kwaso. … Read more

Ukugezwa Kwezikhwama Zomelaphi Wendabuko

Uma uyinyanga noma uyisangoma, kuba nezinto ozilandelayo, uma kade kukhona umuntu oshonile emndenini noma esihlobeni, uyayivalela imithi ungayisebenzisi kuze kube uyageza wena nomgonqo wakho (uyazila) kuze kudlule umfihlo noma umngcwabo. Uma sekufihliwe kuyima ugeza ngendlela eqondene nomsebenzi lowo owenzayo. Kufanele kugezwe ngomswani nenyongo yembuzi ngumnini wesigodlo. Lokhu wenzela ukususa ithunzi lokushonelwa, ukuze ukwazi ukuqhubeka usebenze. … Read more

Ukuthakathwa Ngezilwane Zasendle

Imithi namakhambi adume ukusetshenziswa ukusiza abantu ekuqineni noma ekulashweni esifweni esithize ababhekene naso. Kodwa kuvame ukuthi abantu bagcine sebeganga ngalamakhambi abawaphiwe ukuthi balaphe ngawo benze okunye okuwukonakala nomkhuba ongcolile ocekela phansi abanye abantu nemizi yabo. Lesi senzo sokucekela phansi ngokonakala ngamakhambi kubizwa ngokuthi ukuthakatha. Lapha umuntu usuke enomona ngenxa yento ethize lona omunye angenayo noma … Read more

Ukwelapha Ngemithi Yesintu Ekhaya

Umzimba omubi onamathumba Uma uhlushwa amathumba umzimba wonke, awomzimba omubi noma yilawo abonakala ngokuthi amile nomaphi emzimbeni, njengokuthi lithi lingakakhanywa sekumile elinye. Lowo muntu ulashwa ngokuthi kuthathwe ingwebu yotshwala besintu uma kade kugayiwe ekhaya noma imvubelo (yisti) yasesitolo iluhlaza lena eyiqhuzu hhayi impuphu. Iyathathwa ihlanganiswe nobisi bese lowo muntu aphuziswe leyongxube. Lokhu kwenzelwa ukuwabulala ngaphakathi … Read more

Izindlela Zokuzelapha Ekhaya

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu. Izinyo Uma uhlushwa amazinyo enezimbobo, uthatha intuma enkulu itholakala ehlathini, ikhandlela, nendishi enamanzi. Ikhandlela uyalikhanyisa ulifake … Read more