UMorris Fynn

UMorris Lorens Fynn wazalelwa eMthwalume ngo-1930 futhi wakhulela e-Wentworth, eningizimu yeTheku. Ngenkathi kwethulwa imfundo ehlukene ngohlanga, wayiswa esikoleni esasanda kwakhiwa samaKhaladi endaweni. Yilapho kwaqala khona ukuqwashiswa kwakhe kwezepolitiki. Ujoyine iqembu lezepolitiki ukuzwakalisa ukukhathazeka kwakhe kodwa wezwa ukuthi iqembu liphethe kakhulu umthetho, ngakho-ke uthathe isinqumo sokubhikisha ngamabhishi ahlukaniswe iTheku ngokusika uphawu oluthi “Coloured-only” olwandle olunesaha okwathi … Read more

Bavuka ngo-64

Bavuka, balwa ngenxa yokuthi babecabanga mina nawe, Kwakungelula, ay cha impela kwakushubile, Indoda yakhetha ukushiya umfazi nabantwana yakhetha ukuyoba Ivukela mbuso, ngoba phela imibuso engefanele ukuba semthethweni Kumele ivukelwe. Le indoda yayingenasiqiniseko sokuthi izobuya noma isihambisa isidumbu, Ngesibindi yashona khona Yalihuba yathi, Senzeni Na, Senzeni Na Enzani lamabhunu.   Ngiyazibheka lezo zinsuku, La abantu bakithi … Read more

Kubungezwe uDenis Hurley ngokuvula isikhungo ngegama lakhe

NgoMgqibelo mhla ziyi-11 kuNhlolanja kowe-2017 kuvulwe isikhungo esibizwa ngokuthi i-“Denis Hurley: Guardian of light”. Lesi sikhungo sibungaza impilo nemisebenzi yeqhawe eladlala indima ekugxekweni nasekuphikisaneni kombuso wobandlululo ngamakholwa. Leli qhawe laliphinde futhi libe ngumbhishobhi omkhulu webandla lamaKhatholika. Lapha sikhuluma ngo-Denis Hurley, owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2003. Lesi sikhungo esitholakala e-Denis Hurley Centre (DHC) eThekwini siphumeleliswe ukuhlelwa kwaso … Read more

AWG Champion

Youth Allison Wessels George Champion was born the 4th December 1893 at Sans Souci School, Lower Tugela, Natal. His father whose native surname was Patiya Mhlongo, had been adopted by an American Board Missionary and given the surname of Champion. The young Champion attended school at Amanzimtoti Training Institute, where he became known as a … Read more

Udompasi (Dompass)

Udompasi incwadi noma ibhuku elaligunyaza abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo ukuthi bavumeleke ukuthi babesendaweni eyidolobha noma yomsebenzi. Nangendawo yokuhlala kwakufanele ubenodompasi. Uma umuntu omnyama etholakala esendaweni eyaziwa ngokuthi ngeyabamhlophe engawuphethe udompasi wayeboshwa. Kwakungakhethile ukuthi ubani okubuza udompasi nengane uma kungeyomlungu yayinelungelo. Umthetho owagunyaza ukuthi abantu abamnyama baphathe odompasi waphasiswa ngonyaka ka1952. Kwakuqala eminyakeni ewu16 ukuthi umuntu … Read more