Udompasi (Dompass)

Udompasi incwadi noma ibhuku elaligunyaza abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo ukuthi bavumeleke ukuthi babesendaweni eyidolobha noma yomsebenzi. Nangendawo yokuhlala kwakufanele ubenodompasi. Uma umuntu omnyama etholakala esendaweni eyaziwa ngokuthi ngeyabamhlophe engawuphethe udompasi wayeboshwa. Kwakungakhethile ukuthi ubani okubuza udompasi nengane uma kungeyomlungu yayinelungelo. Umthetho owagunyaza ukuthi abantu abamnyama baphathe odompasi waphasiswa ngonyaka ka1952. Kwakuqala eminyakeni ewu16 ukuthi umuntu kufanele abenepasi. Udompasi wawuchaza igama nesibongo ukuthi ungumuntu wesilisa noma wesifazane. nokuthi ungowaluphi uhlanga kanye nemvelaphi yakho, ube nesithombe ekhasini lokugcina kanye nezinombolo zakho ezikhethekile eziyisikhombisa. Uqwembe lukadompasi lwaluqinile ukuwuvikela nokuthi ingasheshe idabuke ngoba incwadi ekwakufanele ihlale iseduze. Unamakhasi angamashumi amathathu. Udompasi wawutholaka emahhovisi ezenhlalakahle asendaweni oyakhele.

Uma sewuwutholile wawuhamba uye emnyangweni wezabasebenzi (esikhathini sakudala kwakuyisiphathisifunda kwezemisebenzi) ukuze uthole isigxivizo (noma ifakwe isitembu) sokuthi kuyaziwa ukuthi wena usafuna umsebenzi. Uma usuwutholile umsebenzi mhlawumbe awukwazi ukuhlala ekhaya noma emzini wakho kwakufanele ukuthi igxivizwe umphathi wehositela ozohlala kulo. Sasichaza ukuthi unemvume yokuhlala lapho (igama lehositela, nenombolo yekamelo kanye neye-block nokuthi nibangakhi endlini).

Nomqashi wakho kwakufanele naye ayigxivize ngesenkampani leyo ekuqashile. Bese kubanendawo lapho kusayina khona induna ekuphethe emsebenzini nyangazonke. Noma sewushintsha umsebenzi kufanele abaqashi abasha benze njalo.
 

Dompass (Passbook)
The dompass was a book that the Black population were required to carry with them when outside their compounds or designated areas. Failure to produce a pass often resulted in the person being arrested. Any white person, even a child, could ask a black African to produce his or her pass. The Pass Laws Act in 1952 made it compulsory for all black South Africans over the age of 16 to carry a “pass book” at all times. The law stipulated where, when, and for how long a person could remain. If you were found not carrying your pass book you were arrested.

People applied for the dompass at their nearest welfare offices. It lists your gender, name, age, ethnic group and your origins and they paste photo of your face and your seven unique numbers. It had about thirty pages. The pass book had a hard cover for protection against bad weather and for long lasting.

When you have received you pass book, you went to your nearest labour district office to get a stamp to give you permission of looking for a job outside your area of residence, they stamp your pass book. If you find a job, and had to work away from home you gave it to the superintendent of the hostels to stamp and give your physical address (room number, block number, how many people in that room etc.) And a work supervisor had to sign it on monthly basis and stamp it.

Ukhandampondo
Ukhandampondo imali eyayikhokhwa njalo ngenyanga kuthiwa umuntu ukhokhela ikhanda noma intela. Yayikhokhelwa uhulumeni wakwaZulu. Mewungayikhokhile wawuboshwa. Kuwo udompasi kwaku namatheliswa irisidi elisho ukuthi ukhokhile ngaleyonyanga, liveze nekhodi yendawo ohlala kuyo nesiqalo segama nesibongo somnikazi kadompasi, liveze nokuthi wathela kuyiphi inkantolo.

Special Tax 
There was a tax paid on monthly basis (R2 per head) by black people in KwaZulu. If people were found not to have paid this money were arrested. The receipts were attached on the pass book with your name, address and the district office.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment