Izinkolelo ngamawele

Isintu kwaZulu sinezinkolelo ezijule kakhulu, ngokukholelwa kuzo, ziyasebenza. Ukuzalwa kwengane emndenini inhlanhla enkulu. KwaZulu kwakuba nzima uma kuzalwe amawele emndenini ngenxa yezinkolelo ezazimbandakanyiswa namawele. Amawele kwakukholakala ukuthi uma endawonye izinto azihambi kahle ngenxa yamandla nemimoya ethwelwe ngamawele. Kwakukholakala ukuthi inyoka yayivele idlule kulowo muzi onamawele idale umonakalo omkhulu. Inyoka le eyaziwa ngenkanyamba isilwane esingakaze sibonakale … Read more

Izinkolelo Zokuphuma Kwengane Amazinyo

Phambilini ukukhumuka kwengane amazinyo ikakhulukazi okokuqala, bekuba yindaba kontanga bayo, nasemndenini wayo uqobo. Ingane ezokhumuka izinyo ibidonswa ngendlebe kuthiwe ize ingalilahli noma yikanjani. Bekuthiwa uma selikhumukile mayiphume iye ngaphandle kwegceke ifike ikhulume ithi ‘‘Nhloyile, nhloyile ngiphe izinyo elisha mina ngikuphe elidala’’ isho lamazwi icimezile. Uma isiqede ukuwasho, iyagxamalaza bese ilijikijela kude ilikhiphe phakathi kwemilenze yayo. … Read more

Isiko lokubonwa kwesisu nengane esizelwe

Ngixoxisane noSbongile Mbatha oneminyaka engu 60. Owazalelwa wakhulela endaweni yaKwa Mashu manje osehlala eCongo, eNanda. Udaba asixoxela lona lokubomwa kwesisu uma ukhulelwe nokubonwa kwengane uma isizelwe ngabomndeni wakubo kamfana. Ziningi izinto ezilandelwa yimindeni eyahlukene, okuyizinkolelo zakhona njengokuthi uma umuntu wesifazane ekhuleliswe khona abomndeni lowo bacele ukubona isisu sakhe.Lokhu kwenziwa ngesikhathi umuntu eqhutshiwe ukuzobika isisu njengokwesiko … Read more

Izinkolelo Zabantu Zokucelela Ogulayo Indlela Emadlozini

Imindeni noma izibongo zinezinto ezikholelwa kuzo noma eziyimikhuba eyenziwayo engenziwa kweminye imizi njengokuthi uma kukhona ilunga lomndeni eseligule isikhathi eside lingabingcono, balicelele emadlozini omndeni ukuthi aliphumuze ezinhlungwini asezizwile. Lomkhuba ubizwa ngokuthi ukwenzelwa umphako. Ngesinye isikhathi lowo ogulayo uyazicelela kwabomndeni lomphako nabo babonisane ukuthi kungenzeka usebanjwe yiwona. Njengokuhlukana kwemindeni eminye ihlaba imbuzi kuthi eminye ihlabe inkukhu. … Read more

Izimpawu Ezikhombisa Ukuthi Utshwala Lwesintu Lwenziwa nini Ekhaya

Ingxoxo noMama Juliya Cele. obesichazela ngezindlela abantu ababebona ngazo uma sekudingeka kwenziwe utshwala lwesintu ekhaya. Sizoqlala sibheke ukubaluleka kotshwala besintu, ngezikhathi zasemandulo utshwala lwesintu lwaluhlale lukhona emzini wendoda ngoba lwaluthandwa kakhulu abanumzane emizini yabo nokuthi uma kunesihambi kwakubalulekile ukuthi sifike sithole okuphuzwayo ekhaya. Obabamkhulu kwakuba into ababeyiphuza kakhulu noma bezihlalele ndawonye bezixoxela izindaba zabo. Kanti … Read more

Indwangu Emhlophe Endlalwa Yizalukazi Ngosuku Lokuqala Intombi Iganile

Uma sibheka esikhathini sakudala kwakungumthetho ukuthi umuntu wesifazane ashade esayintombi ephelele. Ngibe nengxoxo noBaba Mbongwa oneminyaka angama 61 ohlala endaweni yase Nanda, eStop 8 kodwa ngokuzalwa usuka endaweni yaseBhulwa. Wafika eThekwini ngokuzosebenza waze wakha nomuzi. Lapha sibheka indaba yeshidi elimhlophe elalibekwa izalukazi uma intombi isiganile emzini ngosuku lokuqala ifikile. Njengoba kuwumthetho ukuthi uma izinkomo sezishayiwe … Read more