Umlando weMuharamm Festival eThekwini

Umsuka

Umphakathi wamaMuslim eThekwini njengozakwabo abangamaHindu kwadingeka ukuthi ubhekane nenselelo yokugcina inkolo namasiko awo endaweni entsha lapho usuzinze eThekwini. Umkhosi weMuharram ungomunye umkhuba owawugujwa emphakathini wabo futhi wedlula inkolo nezinjongo zenkolo. Umkhosi weMuharram uthatha isikhathi esiyizinsuku eziyishumi ophawula unyaka omusha wamaSulumane kanye nesikhathi sokuzila u-Imam Hussein owafela ukholo eKarbala. Ngokomlando, eThekwini uMkhosi weMuharram ubuyinkundla yezepolitiki, ezenkolo nezenhlalo ngokwengqikithi. Abasebenzi ababefakwe emthethweni, okuhlanganisa amaSulumane, amaKrestu kanye namaHindu babona kuyithuba lokuhlangana ndawonye futhi bahlangane ngesikhathi esifanayo babona kuwukuhlangana ukuze baphikisane nomthetho osebenzayo.

Ukuhlanganisa ngamandla kuzo zonke izizinda zezinkolo

Babehlangana bevela emasimini ahlukene bezobungaza lomkhosi kusukela ngosuku lokuqala kuze kube usuku lweshumi enyangeni, okunqunywa isigaba senyanga (moon). Bekungokokuqala ngqa ukubungazwa eThekwini. Khona-ke yaqashelwa iziphathimandla, futhi zanikezwa izinsuku ezintathu zekhefu ngonyaka zokugubha lomkhosi. Bajwayele ukucula, badanse futhi bajabule emigwaqweni yeTheku bephethe “uThaziyah”, okusho ukuzila. Lokhu ngokuyisisekelo kwakuyisakhiwo esifana nenqola, eyakhiwe ngoqalo nokhuni futhi inobude futhi yakhiwa amazinga amathathu futhi ihlotshiswe ngephepha elinemibala. Babenenkolelo yokuthi uma behluleka ukukugcina lokhu, babeyobhekana namashwa.

Bakha i-Imambada, eduze namaThaziyah ahlotshisiwe. Lesi kwakuyisikhala abazinikele ababengakhuleka kuso, benezithelo nobisi. Bakha nePanjas, okwakuwuphawu lwesandla sokunene sikaHussain okwakukholakala ukuthi kwakuwumbono wakhe wokugcina kumkakhe ngaphambi kokuya empini. Bahlobisa amaPanja ngemibala nangezimbali, futhi lithwalwa ngabazinikele ababekholelwa ukuthi banamandla okwelapha izinkinga futhi lalisetshenziselwa ukubusisa abantu abazothandaza.

Ngosuku lweshumi, izisebenzi zabuthana eduze kweThaziyah yazo zihlabelela inkumbulo kaHussain, zishaya izigubhu nezinduku. IThaziyah yayibhekwa njengesakhiwo esingcwele futhi abazinikele babenikela ngezithelo, imifino, ushukela, imali, ukuthandazela ukuzala, impilo ende nempilo enhle. Baphinde babamba imidlalo yeshashalazi ukukhombisa impi yangempela lapho kwalahleka khona impilo kaHussain. Amanye amadoda apenda ubuso bawo njengezingwe futhi abamba iqhaza kuKhushti okwakuwumpetha odumile lapho omakhelwane babeqhudelana khona ngokugilana. Kuthe ekupheleni kosuku abakwaThaziya bacwiliswa emanzini, imihlobiso yaphonswa emfuleni futhi izakhiwo zayiswa ekhaya ukuze zisetshenziswe futhi ngonyaka olandelayo.AmaThaziyahs abo ayevamise ukwakhiwa eduze kwemifula ukuze kube lula ukungena odwendweni. Bacwilisa iThaziyah emanzini ukuze abe yisikhumbuzo sokuthi uHussain wenqatshelwa amanzi ngesikhathi sokuhlupheka kwakhe ezinkundleni zempi. EThekwini, uMngeni River bekuyindawo ethandwa kakhulu.

Lo mkhosi usagujwa nanamuhla kodwa hhayi ngendlela izisebenzi ezenze ngayo. EChatsworth nakwezinye izindawo zamaNdiya, amaThaziyah asakhiwa kulezo zindawo kanti namanje ezinye izinkolo ziyahlanganyela kulo mgubho.

Ibhalwe nguYoveshine Pillay

Leave a Comment