Tag Archives | Traditional Beliefs

Usiko Lomntwana LakwaGasela

Lena yingxoxo kaSibongiseni Gasela ohlala endaweni yaseNanda, wazalelwa futhi wakhulela endaweni yaseMtubatuba, KwaZulu. Ngemuva kokuqeda isikole khona weza eThekwini ukuzofuna umsebenzi. Abantu bakwaGasela baziwa ngoMdunge, Chiliza njalonjalo. USibongiseni usitshele ngosiko lakubo kwaGasela okungenzeka ukuthi luyafana nokwalesinye isibongo. Imindeni inezinto noma amasiko abawalendayo ngokwenqubo yabo njengokuthi ezinye izibongo zifaka iziphandla, zigcabe ebusweni ezinye zibhoboze ezindlebeni njalo […]

Continue Reading

Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe

Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe […]

Continue Reading

Usiko Lokufakwa kwengane Esibongweni Sayo

Ngokwesiko lakwaZulu ingane etholelwe ekhaya abazali bayo bengagcagcile kumele ifakwe esibongweni sakubo ngokusemthethweni. Ngosuku lomgcagco kanina noyise, komalume wengane kuhlatshwa imbuzi kuthathwe inyongo yayo ichelwe ngayo, kushiswe impepho emsamo kubikwe emadlozini ukuthi ingane isiyaphuma isiya kubo kwayo. Ingane iphiwa izipho bese kuthathwa uhlangothi lwembuzi kuhanjwe nalo kuyiwe kubo kayise wengane. Abakubo kwengane bayihlangabeza esangweni nabo […]

Continue Reading

Umungcwi Nesidalwa Esibi

UBaba Nyambose ohlala endaweni yaseNanda, owazalelwa endaweni yaseMkhomazi wafika eThekwini ngokusebenza. UBaba usixoxela ngomehluko phakathi komungcwi owenziwa ngabantu noma abathakathi kanye nesidalwa esimbi emndenini uma kwenziwa umsebenzi. Umungcwi owenziwa ngabathakathi ubizwa ngokuthi ikhubalo. Ikhubalo umthakathi uyalenza ngomuthi ukuthi limsebenzele ukuthi lihluphe omakhelwane angazwani nabo. Ikhubalo liwumoya omubi ufika ebusuku nasenganeni esancane. Uma kukhona ingane ekhaya […]

Continue Reading

Umehluko Phakathi Kwesiko Nomkhuba

Ngibe nengxoxo no Mama Zandile Mthethwa, umama usixoxela ukuthi uyini umehluko phakathi kwesiko nomkhuba owenziwa abantu. Kubantu abamnyama lemikhuba seyigcine yaphenduka yaba ngamasiko futhi yenziwa iwona wonke umuntu. Umkhuba into esuke iqalwe ngumuntu oyedwa bese bonke abantu endaweni bayithande bese beyilandela kugcine sekuthiwa yisiko. Nazi izibonelo: Kukhona lokhu okokuthi uma ngabe umuntu eseshonile, eseyobekwa endlini […]

Continue Reading

Ukuzila komuntu wesifazane uma esesikhathini sobudala

Kuqala uma ukhula uyintombazane wawuhlonipha kakhulu futhi umuntu owayevamise ukuthi abe seduze kwakho kwakuvamise ukuthi kube ngumuntu ongumzali wakho, umama. Noma ngabe ngumuphi umuntu wesifazane esemdala wayevamise ukuthi uma wenze iphutha kube nguye okutshela iziyalo. Aphinde akubonise ngokwempilo nangokuziphatha kanye nokuhlonipha usiko. Uma uyintombazane ekhaya uvamise ukuthi kube khona izinto otshelwa zona ngumuntu omdala egcekeni. […]

Continue Reading