Izaga Zezitshalo Nezilwane

Izaga ezimayelana nezitshalo Liwashaya evuthiwe: Into ike yonakale yize senethembile ukuthi ilungile Ikhikhizela lihluma esiqwini: Ileyo naleyo nto inomsuka wayo Ibele lendlela alivuthwa: Umuntu ohlale ephazanyiswa akavami ukuphumelela Induku enhle igawulwa ezizweni: Into enhle newusizo itholakala kanzima iyajulukelwa Ikhakhasi limuka nomoya: Umuntu onguthathekile uduma nehlombe Induku eqinile imila esiweni: Into ewusizo itholakala kanzima Umthathe uzala … Read more

Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School

Ukulima nemfuyo Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni … Read more

Imibala yezinkomo ngesintu – Traditional Colours of cows (isiZulu)

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi Emakhwi: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni. Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo. Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili. Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla. Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo. Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe … Read more

Inanda dam

Contents 1 Inanda Dam 2 Okutholaka Kulendawo 3 Ukuhlanzwa kwamanzi 4 English Summary 5 Attractions Inanda Dam UNelisiwe Hlongwane uxoxisane noMnumzane Paulose Gwala no Mnumzane Gerald. Inanda Dam resort entranceUMnumzane Gwala wakhulela  kulendawo. UMnumzane Gerald usebenza eMsinsi uye osixoxele ngalendawo futhi uye osiza labo abasuke befuna ukuzobona indawo. Inanda Dam lise Valley of 1000 Hills uma … Read more