Izaga: Ingxenye Yesibili

Izaga Ezifungelayo noma Ezisongayo Umlungu angathunga isicoco – Ngeke kwenzeke lokho ozama ukukukwenza Bungachitheka bugayiwe – Kusho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyobe uyakwazi ukuphuma nesikhuni emanzini – Uyobe uyakwazi ukwenza kwenzeke Ngiyihulule imfibinga dadewethu kababa – Lesi saga sisho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyoze fike kwaMgadula, kwaMbilemhlophe – Uyoze uphele inkani ungazange uphumelele Lezizaga zisho … Read more

Izaga

Izaga zesiZulu Igama elithi isaga lisho into enemiqondo noma izincazelo eziningi. Isaga siyasetshenziswa ukuchaza into ewumhlola, siphinde zichaze into engajwayelekile ngesikhathi esithile. Izaga futhi ziyasetshenziswa uma kubhungwa noma kulotshwa, zisetshenziselwa ukunonisa inkulumo kanye nobugagu bokwendlalela inkulumo, kanti futhi ziyasetshenziswa ukusonga, ukuxwayisa kanye nokululeka umuntu. Izaga kucikozwa ngazo kakhulu okutshengisa ubuhlakani benkulumo okunye nokungabeki mbaba amagama … Read more

Izaga Zezitshalo Nezilwane

Izaga ezimayelana nezitshalo Liwashaya evuthiwe: Into ike yonakale yize senethembile ukuthi ilungile Ikhikhizela lihluma esiqwini: Ileyo naleyo nto inomsuka wayo Ibele lendlela alivuthwa: Umuntu ohlale ephazanyiswa akavami ukuphumelela Induku enhle igawulwa ezizweni: Into enhle newusizo itholakala kanzima iyajulukelwa Ikhakhasi limuka nomoya: Umuntu onguthathekile uduma nehlombe Induku eqinile imila esiweni: Into ewusizo itholakala kanzima Umthathe uzala … Read more

Izaga Ezingokweseka Imizi

Ezingokweseka imizi Akukho muzi ongathunqi ntuthu: Akukho muzi lapho kungaveli nokuncane ukuxabana. Akukho mfula ongahlokomi: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo. Akumfula ongazwekali: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo. Induku kayinamuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza. Induku kayiwakhi umuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza. Igugu liyadonsiswana: Ukuze abantu abaganene bahlalisane kahle kufanele basizane, … Read more

Izaga: Iningi Liyabona Ububende

Iningi liyabona ububende Lesisaga enye ingxenye yokukhuluma eveza ukuthi ulimi lwesintu lunone kangakanani. Lesi esinye sezaga ezikhona olimini lwesiZulu kanti kusuke kukhulunywa ngento ehlanganisa abantu abaningi ukuthi kayilungi, kodwa kube ngoyedwa obhekana nayo noma oyenzayo ukuze inqobeke, ikakhulukazi uma kuyinto eyinkinga enkulu. Izaga zazisetshenziswa kakhulu ngabantu abadala ukuxwayisa labo abasakhula ngobungozi obuthile obungase bubavelele. Uma … Read more

Jerry’s Stories: June

Proverbs are found in all languages. They act as colourful lessons, offering advice that’s passed down from generation to generation in the guise of a clever sentence or two. In English there is a well-known saying, ‘Too many cooks spoil the broth’, implying that some things are better done alone. The Zulu equivalent, as explained … Read more