Inanda dam

Contents
1 Inanda Dam
2 Okutholaka Kulendawo
3 Ukuhlanzwa kwamanzi
4 English Summary
5 Attractions

Inanda Dam
UNelisiwe Hlongwane uxoxisane noMnumzane Paulose Gwala no Mnumzane Gerald. Inanda Dam resort entranceUMnumzane Gwala wakhulela  kulendawo. UMnumzane Gerald usebenza eMsinsi uye osixoxele ngalendawo futhi uye osiza labo abasuke befuna ukuzobona indawo. Inanda Dam lise Valley of 1000 Hills uma usuka eHillcrest ulibangise khona kuyibanga elingamashumi amabili nane lamakhilomitha kanti uma usuka eThekwini kuyibanga elingamashumi amane nambili amakhilomitha. Lelidamu lakhiwa iminyaka emibili ukugcwaliswa kwamanzi, laqalwa ngo1987 laphela ngo1989.

Inanda Dam wall, completed in 1987Abantu abasuswa ngoba kuzokwakhiwa idamu balinganiselwa ku365. Ukuphakama kwalo kuwu98m, ubude buwu 20km, ububanzi balo buwu 3.6km uma kusuka ngaseBarbel Bay kuya Ernie’s Bay, ukushona kwalo kuwu40m. Mithathu imifula engenelela kulelidamu yiMidmar Dam, Albert Falls Dam kanye neNegle. Umnyango wezamanzi yiwo ophethe ukusetshenziswa kwalelidamu kuthi aboMngeni Water babhekelele ukuhlanzwa kwawo ukuze alungele ukuphuzwa ngabantu basezindaweni ezakhele iTheku bese kuthi uMasipala weTheku uwathenge kwabaseMngeni Water.

IMsinsi Holding (Pty) Ltd yakhethwa abeMngeni Water ukuphatha lendawo yokuvakasha. Injongo yalelidamu ukugcina amanzi azosetshenziswa imiphakathi yaseThekwini namaphethelo.

Okutholaka Kulendawo
Kulendawo kunezinhlanzi ezinhlobonhlobo, amadube (zebras) ahlukene abhulomu, ampunga noma engwevu, kukhona nezinyoka ezinhlobonhlobo. View of the Inanda DamInendawo yokuhlala abantu abavakashile noma ufuna ukuyisebenzisela umcimbi othile uyakwazi ukuyiqasha ngemali ethile. Lelidamu lidume nangomdlalo wezikebhe, ababhukudayo futhi bayatholakala nabadobi. Kukhona nabantu abakha izitini zikasimende eceleni kwalo.

Ukuhlanzwa kwamanzi
Kunebhulohho phakathi kwaseMaphephetheni nakwaNgcolosi, kunomshini ofakiwe ukuhlunga ulwelwe nomthombothi ukuze amanzi alungele ukusetshenziswa ngabantu. Kwenziwa ucwaningo kwatholakala ukuthi ulwelwe nomthombothi yikho okudla kakhulu umoya otholakala emanzini besekudingeka amakhemikhali amaningi uma sebewahlanza. Inanda DamLomshini  uqoqela ndawonye ulwelwe nomthombothi bese kuyafuthwa ngaleyondlela kuyancipha.

English Summary
Nelisiwe Hlongwane conducted and interview with Mr Paulos Gwala, a community member, and Mr Gerald one of the staff members at the dam. Inanda Dam and Resort is situated in the Valley of 1000 Hills. The resort is 24km from Hillcrest and 42km from Durban. After completion in 1987, it took two years for the dam to fill up and it was only 100% full in 1989. The height of the uMngeni River bed above sea level at the dam is 98m, length is 20km, width is 3.6km and depth is 40m. About 365 families were affected by the development of the dam. The Department or Water Affairs is the owner of the dam and has appointed UMngeni Water as the water utility company.

Attractions
There are different species of fish in the dam  such as tilapia, barbell, eel, carp, bass and yellow fish. Blue and grey duikers, zebra and different species of snake occur in the surrounding bush.

Leave a Comment