Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School

Ukulima nemfuyo
Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni ngesikhathi sakho.

Izinkomo zazibhekwa abanikazi bazo uma babengasebenzi lokhu kwakwenza ukuthi zande kakhulu ngoba babeziphathela kodwa kulabo ababesebenza kude nasemakhaya babefuna umuntu ozobabhekela izilwane zabo. Abantu babechitha isikhathi eside emasimini ngoba babeqala ukulima ekuseni kakhulu baze babuye ilanga seliyoshona.

Ukutshala Emakhaya
Isikhathi sokulima kwakungu September yonke imindeni yayilungisela ukuthi izotshala ngoba u March kwakuyisikhathi sokuvuna. Kwakusetshenziswa igeja lezinkabi ukulima kanye nawezandla ukuhlakula.

Uma kuzolinywa kwakuvukwa ekuseni kakhulu abafana babophele izinkomo kuyiwe emasimini. Umndeni wonke wawuba yingxenye yokulima ngoba abantu besifazane babelandela izinkomo befaka imbewu nomanyolo kanye nomquba kuthi abanye bayini abavulwe izingqibe lapho kuvule khona izinkomo. Kuzothi ngesikhathi esithile kuhlakulelwe umbila noma ezinye izitshalo ezikhona. Imvula yayingasweleki ezikhathini zakudala yingakho babekwazi ukuba nesivuno esihle.

Esinye sezinto ezitshalwayo endaweni yaseMbumbulu umoba. Umoba udinga indawo enkulu ukuze utshalwe okwakwenza abantu bomndeni owodwa bahlanganise indawo yabo ukuze bakwazi ukubona izivuno zabo futhi abantu abaningi babengabhekile inzunzo kokwakwenzeka. Umoba wawuthatha izinyanga eziyishumi nambili ukuthi ulunge. Umoba utshalwa ngendlela eyodwa njengezinye izitshalo kusetshenziswa imbewu kugqitshwe bese uyachelelwa ukuze ukhule kahle.

Ummbila uhlukene izinhlobo ezimbili kukhona ebizwa ngonyanga ntathu. Ubizwa ngalegama ngoba uthatha izinyanga ezintathu ukuthi ulunge futhi wona ukhula ubemufishane kakhulu kunojwayelekile. Bese kubakhona obizwa ngokuthi ngonyanga nhlanu wona othatha izinyanga ezinhlanu ukuthi ulunge wona ukhula ube mude kakhulu. Unyanga ntathu udliwa kakhulu ngenyanga ka Disemba kuthi unyanga nhlanu udliwe ngo Febhuruwari. Ngenyanga ka Januwari abantu babevuna izilimo ezifana namathanga nokunye. Amadumbe, ubhatata nokunye kuthatha isikhathi eside ukulunga kodwa uma sekuvuthiwe kuthokozelwa abantu abaningi.

Ngokuhamba kwesikhathi abantu baqalile ukuthi badayisele abanye abantu emphakathini abadinga ukudla noma abangakwazi ukulima ukudla okwanele. Kuningi okuyimbangela yokuthi abantu bangasalima njengokuthi umhlaba sewuyadayiswa okunciphisa izindawo zokulima, ukuguquka kwezulu kanye nezimboni ezikhiqizayo ezinomthelela emoyeni odingwa yizitshalo.

Ukuzingela
Ukuzingela kwakungumdlalo owawuhlanganisa abantu nezinja zabo. Izinja zaziyingxenye ebalulekile emindenini yabantu, zazibasiza nasekubhekeleni ukuphepha ekhaya. Ukuzingela kwakungagcinin ngokuba wumdlalo nje kuphela kubantu besilisa baseMbumbulu kodwa kwakubaxabanisa nabalimi abamhlophe abakhele indawo ngoba babengena ngokungemthetho endaweni yabo. Yingakho kwaze kwabakhona umthetho wokuthi kufanele bavuke kusempondo zankomo ukuyozingela ukubalekela lesimo. Umzingeli kwakubalulekile ukuthi ayibonge inja yakhe uma ibambile isilwane ngokuthi ayiphe ingxenye yenyama. Okunye ababekwenza ukuthi basike okusasiphandla okwakufakwa emqaleni wenja ababenenkolelo yokuthi kuzonika inja amandla amaningi.

Leave a Comment