Amasiko Omndeni kwaZulu

KumaZulu, inkolelo ngabaphansi (amadlozi or abaphansi) ibilokhu iqinile njalo. Kunemimoya yabangasekho. AmaZulu ayakubona ukuba khona komuntu ophakeme kunabo bonke. UMvelinqangi (One Who Came First) or uNkulunkulu (Very Big One) nguNkulunkulu ngoba uvele kuqala. Lomuntu ophakeme ukude kakhulu nezimpilo zabantu futhi akakaze abonwe yinoma ngubani. Ngakho-ke ayikho imikhosi eyake yenziwa eMvelinqangi. Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni imimoya … Read more

Nombuyiselo Mdlalose Family History, Menzi High School

My mother’s family MaMbili was married to Mvesho, Mvesho was Nongidiza’s husband. Nongidiza had a big garden around her home. Mvesho was not working but had many cows, goats, chickens, and pigs. He was looking after his livestock and helping his wife by ploughing mielies, beans, sweet potatoes, amadumbe, potatoes, imifino and pumpkins. They ate Zulu food, … Read more

Zulu Family Customs

Among the Zulu, the belief in ancestral spirits (amadlozi or abaphansi) has always been strong. These are the spirits of the dead. The Zulus recognise the existence of a supreme being. UMvelinqangi (One Who Came First) or uNkulunkulu (Very Big One) is God because he appeared first. This supreme being is far removed from the … Read more