Umlando wesizwe saseMbo

Isingeniso

Izwekazi laseAfrika lihlala abantu abehlukene, kungaba ngebala noma ngolimi abalukhulumayo nangenqubo yempilo yabo. Kulabantu kukhona ababizwa ngama’hamites’ nama ‘shemites’ kanye nabantu. Izizwe zihlukene ngezigaba. Kukhona okuthiwa abeNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo. Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe, amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo ekuyibo esikhuluma ngabo lapha. Batholakala eNingizimu Afrika, esifundazweni sakwaZulu-Natali bazibiza ngokuthi bangabaMbo, abantu bakwaMkhize.

Abantu abaningi bazi ukuthi uma ukhuluma ngabaMbo, usuke ukhuluma ngabantu bakwaMkhize kuphela. Kanti eqinisweni, abaMbo ingxenye ethile yesizwe asavela enkabeni yezwekazi i-Afrika. Lapho kuqhamuke khona abantu bakwaMkhize kanye nezinye izibongo. AbaMbo babehamba namakhosi abo angaleyominyaka okuthiwa basuka enhla nezwe, belibangisa kwelaMashangane eMozambikhi. Kodwa kabazinzanga lapho babuye bafuduke eduze nezintaba zoBombo, bathiya, ngomfula uPhongolo.

Ukuhlukana kwesizwe saseMbo
Kwabakhona ukuhlukana kubaMbo. Kwaphuma abantu bakwaDlamini abatholakala eSwazini. Endodaneni kaDlamini uMnyambazane kwaphuma isizwe sakwaDlamini kanye nesamaHlubi esidume ngokuthi ngesakwaHadebe. Kwalandela abantu bakwaMkhize behlukana nomdeni wakwabo. Babeholwa uSibiside kaSidweba onguyise kaMavovo  mhla behamba ekhaya.

Mhla abaMbo behlukana, amaSwazi ayebuswa uLudonga kaMavuso. ULudonga akakuthandanga ukuphuma kwabo wazama izindlela zokuba balandwe babuyiselwe ekhaya. AbaMbo babengasazimisele ukubuyela emuva. Lapho bebona izithunywa zenkosi zibalandile, bazibuyisela emuva ngomkhonto.
UShabalala omunye wababekhona ezithunyweni, kungakho nezithakazelo zabo zithi
“OLudonga kaMavuso
WaqeduBombo ngokuhlehlethela”

Abantu bakaMkhize bayazazi ukuthi bangamaSwazi bazalwa uLudonga kaNkosi kukhona ihubo elisahutshwa elithi:“Kukhona abavela eSwaziniOh mana nkosiKukhona baveleSwaziniOh manankosi”

Lelihubo ngelinye lamahubo amakhulu eMbo nokuyihubu okuphekwa ngalo uselwa. Kuthe sekubusa uNgwane wesibili eSwazini, nayewabona kungcono ukuba baqale bafuduke. Wahamba nomfowabo uLanga uyisekaZwide, noMthongaBehla nesizwe belibhekise ngasoPhongolo. UNgwane wabuyele emuva ngasezintabeni zaseMbilane nokuyilapho afela khona nezizukulwane zakhe. ULanga wawela uPhongolo wazewayofika entabeni yaseMagudu yilapho afike wafela khona washiya indodakazi yakhe uZwide. uZwide waziwa kakhulu kanye nonina uNtombazi owayedume ngokuthakatha.

UMthonga yena wehla nezwe wayozifunela amadlelo aluhlaza endaweni egudle ulwandle. Nalapho izizukulwane zakhe zatholakala khona, kodwa sezizibiza ngezibongo ezihlukene ngenxa yokuhlukana kwezindlu. Wahlukana kanjalo umndeni waseMalangeni abantwana bakamuMbo.

Umbuso waseMbo ngenkathi ususenkaNdla
USubiside kwakuyinkosana kaSidweba kaNdlozela kaLanga, inkosi yabaMbo. AbakaMkhize abakukhohliwe ukuthi bazalwa nguNdlozela kaLanga kaZalankomo, amaSwazi ambiza ngoNkomokaboko. Ngebhadi uNdlozela wagcina engaziwanga ukuthi washonela kuphi. Kodwa uyise uNdlozela siyalithola igama lakhe litholakala yigama elisuselwe olimini lwesizwe sase Burundi okuthiwa yisiKurundi (Ndlozela/Nzoyizera).

ULanga uzalwa nguZalankomo. Leligama liyatholakala eDemocratic Republic of Congo (DRC) (iZzelangomo). Lapho bedlula khona abaMbo nolimi beluya lushintsha lufane nolwalapho. Inkosi iSingele eminyakeni eminingi eyedlule ibiphinyiswa kuthiwe uSiyingele kodwa sekwagcina kuthiwa uSingele. USibiside iyona inkosi eyaduma ngoba mhla besuka eSwazini uyena owayebahola. USibiside wazala amadodana ayisithupha. Lamadodana kwakungu Shange, uGubhela, uNgcongo, uMavovo, uNomafu kanye noNjana.

1 thought on “Umlando wesizwe saseMbo”

Leave a Comment