Izinhlobo zezinkomo

Izinkomo esiZulwini zibizwa ngamagama ahlukene ngendlela ezimi ngayo noma ngombala wayo noma ukuma kwezimpondo zayo. Lapha sibuka izinhlobo zezinkomo emikhakheni yazo eyahlukahlukene. Lokhu bekucacisa futhi ngokwaziwa kwezinkomo ubukhethelo bazo nokuthi uma unaloluhlobo lwezinkomo okusho ukuthi uyindoda emadodeni futhi ubuhlonishwa impela. Imfuyo kaZulu yayihlala esibayeni, kuthi izinkomo isibaya sazo sibe phakathi nomuzi sibiyelwe amaxhokovana ukuze imfuyo … Read more

Imithelela Emibi Yokushintsha Kwesimo Sezulu Ezindaweni Zasemaphandleni

Izindawo zasemaphandleni zinodedangendlale bezindawo zokulima. Iningi labantu basemaphandleni basaziphilisa ngokudla abakulimile ukuxosha ikati eziko. Izitshalo eziningi zilinywa ngesikhathi sasehlobo ngoba kusuke kulindeleke ukuthi kube nezimvula ukuze ukudla kukhule kahle emasimini. Kuningi okungasahambi kahle njengokuthi isivuno asisesihle ngenxa yesimo sezulu esiguquguqukayo. Ezindaweni zasemaphandleni uma kuqala inyanga kaNcwaba wonke umuntu usuke elungisa amageja akhe kuthi labo abalima … Read more

Growing food in a botanic garden

Martin Clement describes adventures with permaculture at the Durban Botanic Gardens. The  Permaculture Training Garden project isn’t the Durban Botanic Gardens’ first connection with food production. Agricultural crops or ‘economics’, were an important focus during the late 19th Century when the Gardens conducted trials of sugar cane for the fledgling sugar industry in KwaZulu-Natal. The … Read more

Ukwenziwa Kokudla Kwesintu

Umdokwe: Wenziwa ngamabele noma ngombila, kugaywa ummbila noma amabele kube yimpuphu kulaliswa embizeni kuthelwe amanzi antukuntuku ukwenzela ukuthi kuse sekumuncwana ngakusasa kuthiwa sekubilile kuyaphekwa sekuyiphalishi elimuncu kubekwe lapha kuphuzwa sekupholile imvamisa kuhlala kukhona kwenzela nezivakashi nabantwana. Incumbe: Ukudla kwabantwana kwenziwa ngephalishi elimanzi ngobisi noma amasi Isijabane: Uphuthu oluphekwe lahlanganiswa nemfino Isijingi: Kuphekwa ithanga noma ibhece … Read more

Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School

Ukulima nemfuyo Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni … Read more

Inanda dam

Contents 1 Inanda Dam 2 Okutholaka Kulendawo 3 Ukuhlanzwa kwamanzi 4 English Summary 5 Attractions Inanda Dam UNelisiwe Hlongwane uxoxisane noMnumzane Paulose Gwala no Mnumzane Gerald. Inanda Dam resort entranceUMnumzane Gwala wakhulela  kulendawo. UMnumzane Gerald usebenza eMsinsi uye osixoxele ngalendawo futhi uye osiza labo abasuke befuna ukuzobona indawo. Inanda Dam lise Valley of 1000 Hills uma … Read more