Ukwenziwa Kokudla Kwesintu

Umdokwe: Wenziwa ngamabele noma ngombila, kugaywa ummbila noma amabele kube yimpuphu kulaliswa embizeni kuthelwe amanzi antukuntuku ukwenzela ukuthi kuse sekumuncwana ngakusasa kuthiwa sekubilile kuyaphekwa sekuyiphalishi elimuncu kubekwe lapha kuphuzwa sekupholile imvamisa kuhlala kukhona kwenzela nezivakashi nabantwana.

Incumbe: Ukudla kwabantwana kwenziwa ngephalishi elimanzi ngobisi noma amasi

Isijabane: Uphuthu oluphekwe lahlanganiswa nemfino

Isijingi: Kuphekwa ithanga noma ibhece bese livuvuzelwa ngempuphu

Isangcobe: Kuthathwa ummbila noma amabele ambelwe umgodi kuhlaliswa emgodini isikhathi esingangenyanga eyodwa uma sekuphekwa kuba yiphalishi libizwa ngokuthi iphalishi lesangcobe

Isigwamba: Iphalishi elingashubile kakhulu futhi elingemanzi bese kufakwa imifino

Isithubi: Ubisi lwenkomo luvuvuzelwe impuphu ,lokhu kudla kudliwa abafana imvamisa

Umthubi: Ubisi lwenkomo esanda kuzala luphekwa lodwa lungafakwa impuphu

Iphothulo: Lezi izinkobe zombila noma zamabele kwesinye isikhathi kudliwa kugayiwe

Izinkobe: Umbila ophekwe wodwa ungekho ehlezeni, uyaphekwa kudliwe kwesinye isikhathi ziyagaywa etsheni zenziwe umcaba wokuvuba amasi, bekulalwa kudliwe izinkobe ikakhulu makubhoke indlala

Umhlaza: Umhlaza wawulinywa emasimini, uyisimila esifana nobhatata. Umhlaza uyaphekwa uma usuvuthiwe sewudliwa uyahlutshwa ufakwa usawoti udliwe

Imifino: Imifino yezintanga yona kukhiwa ingaphambili lazo kuhlutshwe ngoba ibangathi inameva amancane kuzo intanga lezi. Imbuya yona kuba yisimila nje naso siyakhiwa sigezwe sidliwe

Amaqebelengwane: Inhlama yommbila ogayiwe ebunjwe ngeandla yenziwa amagaqana ibekwa phezu kommbila uma kuphekwa ifutho ibekwe ngaphezulu. Uma kungaphekiwe ummbila iphekwa ngendlela yokuthi inamatheliswe emaceleni ebhodwe ize ivuthwe

Iqathangani: Lapha kuxovwa inhlama bese yenziwa izigaqana ngesandla bese kuphekwa isishebo bese kufakwa phakathi kuze kuvuthwe ndawonye

Ihongo: Kusengelwa ubisi emlazeni bese kuphuzwa kunjalo

Umhluzi: Isobho lenyama eliphungwa sekudliwe, lelisobho alithakwa ngalutho liphuzwa linjalo

Imbusha: Lona ummbila osuqinile uyosiwa udliwe

Umcindo: Kuthathwa inhlama yombila noma yamabele ekade iphekwe ngayizolo uyithela amanzi abilayo ithingavuthwa bese iphuzwa isuke isingumcido .Uyadliwa noma ihubulwe

Umqwayiba: Inyama efakwe usuwoti yomiswa, ilukhuni, kayiboli ingahla isikhathi eside

Umkhwashu: Kusuke kuphekwe izinkobe noma zaxutshwa nobhontshisi kuvuthwe ndawonye kodwa akufakwa impuphu

Umchuku: Wenziwa ngamasi, amasi ahluziwe afakwa amanzi ahlaliswe izinsukwana bese kugaywa umcaba amavovo ayahluzwa amanzi bese kuvutshwa ngomcaba, kuyenziwa futhi ngamahewu nophuthu noma ngomcaba

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Reply