Ukutshala nokuvuna

Okhokho babeba namasimu amakhulu. Kuwo babetshala ummbila, amabele, umoba, ujika nelanga, imfe, namakinati njalo njalo. Lamasimu abeba makhulu, abeba buqamama namakhaya abo. Eduze nemizi yabo babetshala ummbila nemifino nokunye. Uma kutshalwa bekwenziwa ilima lokuthi batshalisane, ekugcineni bonke babeba nawo amasimi anokudla okuningi. Babengatshali into eyodwa isikhathi eside ensimini eyodwa. Bebezishintsha izitshalo benzela ukuthi inhlabathi ingajwayeli … Read more

Growing food in a botanic garden

Martin Clement describes adventures with permaculture at the Durban Botanic Gardens. The  Permaculture Training Garden project isn’t the Durban Botanic Gardens’ first connection with food production. Agricultural crops or ‘economics’, were an important focus during the late 19th Century when the Gardens conducted trials of sugar cane for the fledgling sugar industry in KwaZulu-Natal. The … Read more