Imisebenzi ethinta inkomo

Ukulusa ukuhambisa izinkomo edlelweni ziyodla. Idlelo indawo enotshani, ekude nemizi kwenzelwa ukuthi izinkomo zingenzi umonakalo emizini yabantu yingakho ibuqamama nemizi. Isibonelo: Uma ifuna ukuzinwaya imane izihlikihle ngendlu kungenzeka iwe indlu kusuke kugwenywa lokho, inganyathela nengane emagcekeni yingakhoke ziya emadlelweni. Imvamisa kuba nedamu noma ichibi lamanzi ukuze ziphuze uma sezomile. Zibasemadlelweni kuze kubentambama bazibuyise sezizolala, zilala esibayeni. … Read more

The use of Cow-dung (Ubulongwe)

Rural communities used cow-dung, “ubulongwe” to perform two major functions. One was floor polishing and was also being used as an energy source where it took a form of a coal.  Contents 1 Polish the floor  2 Creating energy source 3 IsiZulu Summary 4 Ukusetshenziswa kobulongwe 5 Ukusinda phansi 6 Ekubaseni Polish the floor  Slightly wet the floor with … Read more

Ukugcinwa Kwezimbuzi Emakhaya

Imbuzi yisilwane esifuyiwe kakhulu KwaZulu Natal, abantu abaningi basifuyela ukudla njengenyama abanye bayazidayisa ngoba imbuzi kubantu abaningi abakholelwa emadlozini yisona silwane abakwazi ukuxhuma ngaso nabangasekho. Lokhu kubonakala noma ngabe ekhaya kwenziwa umsebenzi wenkomo akuvele kuhlatshwe yona kuphela, ngaphambi kokuthi ihlatshwe kufanele usokhaya azise abangasekho ukuthi uzokwenza umsebenzi ngokuthi ahlabe imbuzi Kunenkolelo kuMaZulu ukuthi imbuzi iyona … Read more

Ukuma kwezimpondo zezinkomo

Igodla: inkabi enophondo olulodwa olubheke phansi (beast with one horn falling downwards) Igoqo: inkomo enezimpondo ezisontenele emuva Igubudu: inkomo enezimpondo ezigobele phansi bese ziqonda phambili (beast with horn curving down and forward)  Inqudulu: inkomo engenazimpondo (beast with no horns)  Ingudulu: inkabi esencane enezimpondo ezisamile (calf with horns beginning to grow)  Insontane: inkomo enezimpondo ezisontene Insizwa: inkabi engenazimpondo (hornless ox)  … Read more

Ukugcinwa Kwezilwane Zasekhaya

Ukugcinwa Kwezilwane Zasekhaya  Imfuyo ibalulekile ezindaweni zasemakhaya ngoba ikhomba ukuthi umnumzane wekhaya usutha kangakanani. Ziningi izilwane ezifuywayo ezehlukene njengezinja, izinkomo, izinkukhu, izimbuzi, amakati njalo njalo. Lezinhlobo ungazihlukanisa kabili kunalezo ezisiza ngokudla njengezinkomo, izimbuzi, izinkukhu iziklabhu kanye namahansi. Bese kuba nezibheka ukuphepha ekhaya njengezinja namakati. Izinja namakati Izinja zona zihlukene izinhlobo ezimbili, kukhona izinja zokuzingela kanye … Read more

The kraal

This is a place where the cattle sleep. A kraal is called isibaya in the South African isiZulu language. It is a structure made of logs in a Zulu homestead it used to keep the cows. The kraal is  built in the middle of the homestead. The woods or logs to build the kraal are collected and joined together to … Read more