Ukulusa

Ngingu Tu Gwala ngazalwa ngo 1935 ngizalelwa endaweni yaseMalangeni eHammarsdale. Ngizalwa umaZungu, ngikhulele khona ngafunda khona amabanga aphansi ngaze ngafika ebangeni lesithupha ngasengiphuma ngiyosebenza emafemini akhona eHammarsdale. Ekwaluseni Ubaba ubesebenza kaloliwe, umama egada ekhaya thina sisesikoleni. Ekhaya bekufuyiwe kakhulu izinkomo, izimbuzi, izinkukhu, amakewu neziklabhu. Kudala bewungena esikoleni usukhulile kakhulu. Ngesikhathi ungakakulungeli ukuya esikoleni ubulusa izinkomo. … Read more

Ukushukwa Kwezikhumba Nemisebenzi Yazo

Ukushukwa Kwezikhumba Nemisebenzi Yazo Indlela abantu abasebenzisa ngayo imvunulo ukukhombisa ngemvelaphi yabo nokuzigqaja. Sekujwayelekile ukuthi abantu baziphilisa ngokwenza nangokukhangisa ngemvunulo yabo ukuze bakwazi ukusiza imindeni yami ngezidingo zabo. Ngaphansi kukamasipala weTheku endaweni yaseDalton eduze nomgaqo uKhuzimpi Shezi kunabashuki bezikhumba abahlukahlukene abenza imvunulo bayidiyise noma baqashise ngayo kulabo abasuke benza imicimbi yesintu futhi bayikhangise ezivakashini zalapha ezweni lethu. Ukushukwa … Read more

Imibala yezinkomo ngesintu – Traditional Colours of cows (isiZulu)

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi Emakhwi: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni. Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo. Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili. Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla. Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo. Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe … Read more