Imfuyo Yomuzi Wesintu

Imfuyo Yomuzi Wesintu Ezizweni zesintu ezihlukene, okubalwa kuzo amaZulu, amaSwazi, amaXhosa kanye nabeSotho ukubalwa ezimbalwa, kukholelwa kakhulu ekufuyeni, okubalwa khona izimbuzi nezinkomo. Abanumzane besizwe samaZulu baziqhenya kakhulu ngemfuyo, futhi isibaya sendoda isona esenza ihlonishwe kakhulu. Lana sizodingida ngemfuyo yomuzi wesiZulu, okubala kuwo okufuywayo, imibala yezinkomo yesintu, amabanga okukhula kwezinkomo kanye noku nakekelwa kwazo izinkomo. Imfuyo … Read more

Ukugcinwa Kwezimbuzi Emakhaya

Imbuzi yisilwane esifuyiwe kakhulu KwaZulu Natal, abantu abaningi basifuyela ukudla njengenyama abanye bayazidayisa ngoba imbuzi kubantu abaningi abakholelwa emadlozini yisona silwane abakwazi ukuxhuma ngaso nabangasekho. Lokhu kubonakala noma ngabe ekhaya kwenziwa umsebenzi wenkomo akuvele kuhlatshwe yona kuphela, ngaphambi kokuthi ihlatshwe kufanele usokhaya azise abangasekho ukuthi uzokwenza umsebenzi ngokuthi ahlabe imbuzi Kunenkolelo kuMaZulu ukuthi imbuzi iyona … Read more