Ukusetshenziswa kwenkukhu ukwenza umsebenzi ekhaya

Imisebenzi inemithelela emikhulu ekuphileni kwabantu nangendlela okuxhunyanwa ngayo nabantu abaphansi ngokwenziwa kwayo imisebenzi. Inkukhu enye yezilwane ezisetshenziswayo ukwenza imisebenzi. Inkukhu isilwane sasekhaya esaziwa ngokuthi sizulazula egcekeni asiyi kude nekhaya. Sinomsebenzi omkhulu uma kwenziwa amasiko okuhlabela abaphansi. Kungaba ukuhlola, ukuvika ibhadi, ukuqinisa noma ukugeza. Lapha inkukhu yenza umsebenzi omkhulu kabi. Kodwa ayivele idunyelwe nje inkukhu njengoba sekwenziwa … Read more

Ukuqanjwa Igama Komuzi Womnumzane

Ngokwesintu umuzi bekubalulekile ukuthi uqanjwe igama. Leligama alisilo isibongo noma isithakazelo ekujwayeleke ukuthi imizi ibizwe ngazo. Bekuba khona igama eliqanjwa ngumninimuzi uqobo noma umuntu wesilisa omdala kulelokhaya ekungaba umkhulu njalonjalo. Isikhathi esiningi abantu imizi yabo bayiqamba ngokhokho babo ukuze bakwazi ukuligcina igama emndenini. Umuzi ubungavele uqanjwe nganoma ngubani, bekubhekisiswa ukuthi lowomuntu ubenegalelo elinjani emndenini wakhe … Read more

Ukulapha Isifo Samahlaba Enganeni

Amahlaba into evamise ukuphatha kakhulu izingane uma zisencane. Izimpawu ezibonakalayo enganeni uma iphethwe amahlaba ukuthi ingane iboqoke emaceleni esiswini. Lapho ingane isuke isiphethwe iwona amahlaba ngoba uyizwa nangokukhala kwayo izibhonqa. Amahlaba ayalapheka noma alahlwe enganeni uma ivamise ukuphathwa yiwo. Izinto ezidingekayo uma sekulahlwa amahlaba enganeni: – Amahlamvu esihlahla unokhovela – Isihlahla esisanda kumila sikatamatisi – … Read more

Ukukhunyulwa Kwenzila Ekhaya

Umsebenzi wenziwa uma umuntu wesifazane ekhumula inzila yokushonelwa ngumkhwenyana noma ngumyeni wakhe. Uma umuntu wesifazane eshonelwe indoda yakhe abekade eshade nayo uyazila isikhathi esingangezinyanga eziyishumi nambili noma unyaka wonke enzela ukuhlonipha indoda yakhe. Nezingane ziyazila zizilela ubaba wazo kanye nabazukulu ngokunjalo. Kodwa izingane zona zizila isikhathi esifishane kunesikamama kuye ngokuthi umndeni wona ugcina siphi isikhathi. … Read more

Ukuhlawulela Umntwana

Kuyihlazo elikhulu ngokwesintu ukukhulelwa kwentombazane ingashadile. Uma intombazane ikhulelwe ingashadile kufanele lowo oyikhulelisile akhokhe inhlawulo kubazali bentombazane. Uma kutholakala ukuthi intombazane ikhulelwe ekhaya kuyaye kubuzwe kuyona ukuthi ikhuleliswe kwabani isibongo ukuze bakwazi abazali bayo ukuyiqhuba bayiyise kulowomuzi. Ukuqhutshwa kwentombazane Uma kuqhutshwa intombazane kuvukwa ekuseni kusempondo zankomo, kuhanjwe ukuze bafike kubokamfana kungakavuki muntu. Lokhu kusuke kwenzela ukuthi bamfice umfana engakathathi izindlela … Read more

Ukudla okwenziwa ngommbila

Ukwakhiwa Kwesigqulo Uma kwakhiwa isigqulo abantu babethatha isiqu somuthi silinganiswe nebhakede elincane, bayikopolote noma basuse ingaphakathi laso lesosiqu kuze kwakheke okusasitsha. Isigqulo besiba nenduku eqinile yokugxoba ummbila. Uma sesikulungele ukusetshenziswa ekhaya bebethatha ummbila bawukhuzule ehlezeni noma eqhombeni bawuthele embengeni bese bewuthela esigqulweni ukuwugxoba. Bewugxotshwa ngendlela yokuthi ungacolisakali ngoba kuzophekwa kube yisitambu, sihlanganisa ummbila nobhontshisi. Ummbila, … Read more