Ukuvuba Amasi Ngendlela Yakudala Emakhaya

Kudala amasi ayengathengwa esitolo njengoba sekwenziwa esikhathini samanje. Ayesengwa ekhaya ngoba kwakufuyiwe izinkomo zigcwele izibaya. Kwakuthi uma inkomo izele kujatshulwe ngoba kwakwaziwa ukuthi sekuzodliwa amasi okuyikona kudla okwakuthandwa kakhulu emandulo.

Ukusenga
Inkomo esengwayo yayingalali nethole esibayeni ngoba kwakwenzelwa ukuthi ubisi lube luningi uma sekusengwa, inkonyane lalilala lodwa. Osengayo wayevuka ekuseni akhiphe izinkomo azikhaphele eduze ngoba enzela ukuthi zibuye lezo ezisengwayo. Uma sezibuyile ukuzosengwa azifake esibayeni bese ethatha ithunga kanye nebhakede okuyizona zinto ezisetshenziswayo uma kusengwa.

Ubisi lokuqala olusengwayo alubimhlophe, lolobisi kwenziwa ngalo umthubi. Luyaphekwa bese kufakwa impuphu phakathi kugovuzwe, uma sekuvuthiwe kuphole bese kuyadliwa. Ubisi olumhlophe ilona owenza ngalo amasi, uma selusengiwe lufakwa eguleni elinembobo okuthiwa umbhotshoselwa. Leyombobo kukhishwa ngayo umlaza. Umlaza amanzi aphuzi ahlwengayo uma ubisi seluba amasi. Uma ufuna amasi asheshe avuthwe uwabeka elangeni ngoba adinga indawo efudumele.

Amasi ayevutshwa ngomcaba
Upheka ummbila owomile ube izinkobe uma sewuvuthiwe uwupholise. Uma sewupholile uyagaywa etsheni usebenzise imbokodo ube umcaba bese uwuthululela endishini bese ufaka amasi ugovuze. Sekuyiwonake amasi lawo ayedliwa kudala, ayemnandi kakhulu engafani nalawa athengwayo. Futhi amasi ayedliwelwa ngasemsamo ngasesililini samadoda edliwa ngezandla. Uma usudlile izandla zazisulwa ngenkondlwana (isihlahlana esincane esikhula emadlelweni ezinkomo) noma ngempepho esemanzi ngoba phela kwakuyinkolelo ukuthi uma uzigeza izandla ubisi lwenkomo lesengwayo laluzosha.

By:Zanele Shange

Leave a Comment