Umlando WakwaMzimela Nezithakazelo Zabo

Izithakazelo Mzimela! Mnguni! Lwandle olungawelwa Luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu Mahlab’ angadli Ngoba udl’ umkhonto Mwelase! Ongaweli ngezibuko! Owela ngempambuse zomfula Umaginind’ umuntu ngomkhonto UDlubu lwahlutshwa ekhasini Gumede! Mbizeni! Ntaka! Sheleza! Mzungwanya, Dimbani; Donda kaMlimandlela Mfuyi wamatshe, Mnguni ! Mfeka Abasab’ amacokana Nzungane kaMagxega KaNtonga yethusi. Lwazi, Maconi AbaZimela ngentonga yethusi Abafokazana bezimelelela ngomhlanga Umlando wabo … Read more

Usiko Lokufakwa kwengane Esibongweni Sayo

Ngokwesiko lakwaZulu ingane etholelwe ekhaya abazali bayo bengagcagcile kumele ifakwe esibongweni sakubo ngokusemthethweni. Ngosuku lomgcagco kanina noyise, komalume wengane kuhlatshwa imbuzi kuthathwe inyongo yayo ichelwe ngayo, kushiswe impepho emsamo kubikwe emadlozini ukuthi ingane isiyaphuma isiya kubo kwayo. Ingane iphiwa izipho bese kuthathwa uhlangothi lwembuzi kuhanjwe nalo kuyiwe kubo kayise wengane. Abakubo kwengane bayihlangabeza esangweni nabo … Read more

Umlando WakwaMthiyane Nezithakazelo Zabo

Umlando wabantu bakwaMthiyane ubakhomba kwimvelaphi nokudabuka kubantu bakwaCele. Ukwakha kwabo eduze neNonoti eNkandla kuye kofika kuMhlathuze kwadala ukuthi indawo idume ngaphansi kwabo. Inkosi uDibandlela owayebusa isizwe sakwaMthethwa walandelwa umzukulu wakhe uMagaye ngoba amadodana akhe inkosi uDibandlela ashona esemncane engakabusi. Wayenamadodana amabili okwabe kungu, Mdonsilwa kanye noVico. UVico kwase kuba uyena owazala amadodana amabili uMagaye kanye … Read more