Izindlela Zokuphila Nokuziphatha

Khumbula wethu: EsiZulwini yonke into iyabhekisiswa futhi kuyafundwa ezintweni esezenzekile esikhathini esingaphambili ukuze bonke abantu abeza ngemuva bangangeni enkingeni efanayo naleyo. Futhi kunezinkolelo eziningi abazilandelayo nabazihloniphayo, okungathi uma umuntu engakulandeli lokho okwenzekile azithole esezinkingeni: njengokuzalela ekhaya, ukuziphatha kukamakoti njalonjalo. • Njengokuthi umfana ekhaya akakwazi ukushada uma abazali bakhe bengazange bashadiswe ngokwesintu. Kunenkolelo yokuthi ukuze izinto … Read more

Izindlela Zokunqamula Imvula Enkulu

Ngezikhathi zakudala kwakuba khona izimvula ezazinetha ngamandla zinethe isikhathi eside uma kuqhathaniswa nesikhathi sanamuhla. Phela uma imvula isinetha isikhathi eside abalimi babengakwazi ukuthi balime nempilo yayingaqhubeki kahle. Kuthi uma ngabe sebelimile izitshalo zabo zazonakala noma zimuke namanzi. Kuthiwa izimvula lezo azifani nalezi zanamhlanje kwakuba imvula enamandla futhi ehambisana nezikhukhula noma iziphepho. Kuqala abantu babakhe ngodaka … Read more

Fetching water

Ms. G Mkhize of KwaSithebe, KwaZulu says fetching water refers to the practice by girls to take containers and collect drinking water from either a river or a communal tap. Containers would either be clay pots or buckets or any container suitable for this purpose. When girls are playing pretend houses they would use empty … Read more

Kinds of porridges

Contents 1 Kinds of porridges 2 How to make pumpkin porridge 2.1 First Step 2.2 Second step 2.3 Third step 3 How to make a malt porridge 4 Zulu summary 5 Isijingi 6 Ukuphekwa kwesijingi sethanga 7 Ukuphekwa kwesijingi sotshwala Kinds of porridges Isijingi is a traditional food, it is divided into two – the … Read more