Ukuvuba Amasi Ngendlela Yakudala Emakhaya

Kudala amasi ayengathengwa esitolo njengoba sekwenziwa esikhathini samanje. Ayesengwa ekhaya ngoba kwakufuyiwe izinkomo zigcwele izibaya. Kwakuthi uma inkomo izele kujatshulwe ngoba kwakwaziwa ukuthi sekuzodliwa amasi okuyikona kudla okwakuthandwa kakhulu emandulo. Ukusenga Inkomo esengwayo yayingalali nethole esibayeni ngoba kwakwenzelwa ukuthi ubisi lube luningi uma sekusengwa, inkonyane lalilala lodwa. Osengayo wayevuka ekuseni akhiphe izinkomo azikhaphele eduze ngoba … Read more

Ukuhlukaniswa ngezigaba kwenyama yenkomo

Kunendlela elandelwayo uma kuhlatshiwe inkomo ekhaya. Kunezingxenye zenyama engadliwa ubulili noma ibuphi kanti futhi kukhona futhi edliwa ngokweminyaka yabantu. Inanzi – Ixhumene netwani iyisikhwanyana esincane. Phakathi kunobulongwe obumanzi. Idliwa omama. ¬† Iphaphu¬†–¬†Lisesifubeni likhishwa kanye nenhliziyo. Lidliwa abafana. Isibindi – Siseduze kwephaphu. Sikhulu kuso kukhishwa inyongo. Sidliwa ubaba wekhaya usikelwa umbengo ose bese kusala esamakhosikazi. Inhliziyo … Read more

Ukudla okwakutshalwa kuqala

Ukudla okwakudliwa kuqala okutshalwayo kwakubenza abantu baphile isikhathi eside. Sibe nengxoxo noMnuzane Mgazi Maleza Zaphania, owazalwa mhla zingu 4 Februwari 1947 ohlala endaweni yaseNanda eCongo. Uthi ukudla okwakutshalwa kwakuba nempilo ngoba kwakuthi kuphuma ensimini kudliwe. Futhi babephila impilo ende ngoba kwakungenawo amafutha nezinye izithasiselo ezingabeka impilo yabo engcupheni. Izibonelo zalokokudla okunye kwakho kusadliwa ezindaweni ekusalinywa … Read more

Izinhlobo zokudla kwesintu

Ziningi izinhlobo zokudla kwesintu ezikhona abantu ababeziphekela zona ngaphandle kokuyakothenga ezitolo. Imfuyo namasimi kwakudlala indima enkulu ezimpilweni zabantu basemakhaya. Ihongo (Curds formed by milking into whey of a cow): Kusengelwa ubisi emlazeni besekuphuzwa (umlaza amanzi aphuma emasini) Ububende (brawn make from fresh blood and chopped pieces of tripe): Kuba igazi lenkomo ehlatshiwe ekhaya kusikwe nosu … Read more

Kinds of porridges

Contents 1 Kinds of porridges 2 How to make pumpkin porridge 2.1 First Step 2.2 Second step 2.3 Third step 3 How to make a malt porridge 4 Zulu summary 5 Isijingi 6 Ukuphekwa kwesijingi sethanga 7 Ukuphekwa kwesijingi sotshwala Kinds of porridges Isijingi is a traditional food, it is divided into two – the … Read more