Pioneers of the herbalist trade

The Zulu word “muthi“, meaning medicine is familiar to most Durbanites whatever their home language. The traditional African medicines appear to work their magic on thousands of people who pass through the Durban muthi shops. Contents 1 Location2 Background3 Target Market4 Medicine and its Purpose Location Located at the hub of one of the city’s … Read more

Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

South African Traditional Healers – Inyanga and Isangoma

Zulu people believe in two distinct types of traditional healers, the inyanga, who specialises in herbal medicines and potions; and the isangoma, who uses divination, mediumship, and what might be termed “psychic healing” to assist their clients. Traditional Medicine Garden In South Africa, traditional medicine is recognised by many medical aid societies. There is even … Read more

Ingxoxo KaMnz Cele

Isangoma, uMnumzane Vukani Cele Umnumzane Vukani Cele, uhlala eMbumbulu uyisangoma usichazela ngobungoma. Uma uzoba yisangoma uqala ugule, usizo ngeke uluthole noma kuphi, kodwa kufanele uye kothwasa esangomeni, ngoba usuke usungenwe abantu bakini asebashona noma abangasekho (amadlozi) abasuke befuna ube yisangoma. Uqala ngokuthwasa lapho usuke ufundiswa esangomeni izinto ezahlukene njengokubhula, imithi, inhlonipho kanye nokuziphatha. Kunemigomo nemithetho yakhona … Read more

Healing using organic plants

Healing from home provides indigenous methods and recipes from organically grown plants that have medicinal purposes. These plants can be used to heal, soothe, and alleviate pain. Not only do these methods save time and money but they are easy to prepare. Contents The Banana Tree Fennel Mint Granadilla Lemon Grass IsiZulu Summary The Banana Tree Peel and … Read more