Gogo Dineo Ndlanzi

  Gogo Dineo Ndlanzi is an African healer for the 21st century. Gogo Dineo has taken the practice of bone throwing and communicating with the ancestors beyond its usual realms, bringing her practice into the arena of corporate organisations and radio talk shows, as well as working on a one-to-one basis, offering private divination consultations. For … Read more

Ukuthwasa ngokuka Gogo Jali

Le ndatshana siyishicilelwe ngu-Hawukile Cele waseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Yahlelwa nguMike Msani noNkosikhona Duma.   Namuhla bengikade ngivakashele uGogo Jali ngidinga ukuba angiphe ulwazi kanye nemfihlakalo yezangoma njengoba kuyibona abantu esibathembile ukuba belaphe isizwe sakithi ngemithi yesiZulu futhi kube yibona futhi abakwazi ukusixhumanisa nabantu abadala. Yebo kuningi okumangalisayo nokubabazekayo ngalabantu. “Ukuthwasa wubizo ngoba ngeke uthi mawuhamba endleleni ngithi … Read more

The Art of Healing

Phansi Museum’s first major exhibition of 2018, The Art of Healing, was opened last Friday by Raymond Perrier, the Director of the Denis Hurley Centre. The exhibition consists of beaded artworks, clothes, fertility dolls, and other paraphernalia used (and in many cases, actually made) by izangoma. The pieces on display have been borrowed from collectors, … Read more

Umsebenzi Wobungoma

Ingxoxo noMakhosi P. M. Dlamini waseMpandwini eMbumbulu. UZanele Shange wohlelo Ulwazi ube nengxoxo noMakhosi Dlamini oyisangoma. Ngemuva kokugula isikhathi eside kwatholakala ukuthi kufanele athwasele ubungoma. Waya kothwasa wakwenza konke okwakufanele akwenze esigodlweni wabe esephothula eseyoqala umsebenzi wobungoma. Ezinye zezingqinamba uMakhosi Dlamini abhekana nazo ekuthwaseni ukuhamba ngezinyawo angazifaki izicathulo okwenziwa yilabo abasuke besathwasa kanye nokuvuka ekuseni kakhulu ukuze … Read more