Izinhlobo zokudla kwesintu

Ziningi izinhlobo zokudla kwesintu ezikhona abantu ababeziphekela zona ngaphandle kokuyakothenga ezitolo. Imfuyo namasimi kwakudlala indima enkulu ezimpilweni zabantu basemakhaya.

Ihongo (Curds formed by milking into whey of a cow): Kusengelwa ubisi emlazeni besekuphuzwa (umlaza amanzi aphuma emasini)

Ububende (brawn make from fresh blood and chopped pieces of tripe): Kuba igazi lenkomo ehlatshiwe ekhaya kusikwe nosu noma kucotshelwa ngomkhono, kufakwe igazi lesilwane esihlatshiwe kusikwe oswini nasetwanini kuthiwa futhi icobe.

Idokwe (thin porridge): Lenziwa ngamabele noma ngombila kuyagaywa kube yimpuphu kufakwe amanzi afudumele, kulale embizeni kuse sekumuncu kuthiwe kubilile. Ngokomthetho kuyiphalishi elimanzi kodwa elimuncu amanye amagama idokwe, incwancwa, umuncuza.

Umkhusu (meat cooked overnight): Inyama epholisiwe ibekelwe ukudliwa ngakusasa, futhi kungaba inyama ebekelwe umphako.

Amaqebelengwana: Inhlama yombila ogayiwe ebunjwa yenziwe isigaqana ibekwe embileni ophekiwe ize ivuthwe. (Adliwa nenyama noma yodwa kwesinye isikhathi aphekwa ngokuthi ananyekwe emaceleni ebhodwe elishisayo)

Isithubi: Ubisi lwenkomo oluphekwa luvuvuzelwe impuphu. Lokhu kudla imvamisa kudliwa ngabafana.

Umthubi: Ubisi lwenkomo esanda kuzala oluphekwa nje lodwa lungavuvuzelwa lutho kodwa ludlule lushuqe.

Amantongomane (peanuts): Athelwa phansi adliwe eluhlaza noma ephekiwe

Imfe: Ikhula ifane nebhece (pig melon fruit). Idliwa luhlaza nomakuphekwe ngayo uhlelenjwayo inobumnandi bukashukela

Isiphuphulu – Umbila owomisiwe wahlanganiswa nobhontshisi kwabiliswa kwaze kwasha amanzi.

Isijingi – Inhlanganisela yempuphu nethanga kubondwe ndawonye uma sekuvuthiwe kufakwe ushukela.

Uvandlasi -Ingxube kabhontshisi nethanga.

Isiqhumqhumane – Umbila osemanzi oxhoziwe uhlanganiswe nobhotshisi ufake amanzi nosawoti kubile kuze kuvuthwe.

Umakelisa – Umbila ogayiwe wenziwa amagaqanga wafakwa emanzini abilayo kwahlanganiswa nenyama.

Isigwamba – Ingxubevange yempuphu kanye nemfino.

Ifutho – Umbila obilisiwe osemanzi.

Ujeqe – Ingxube kafulawa nombila ogayiwe osemanzi kwenziwe amagaqanga noma izindilinga.

Isitambu – Umbila ogquliwe wahlanganiswa nobhontshisi.

Uphuthu – Impuphu efakwe emanzini abilayo kwahlanganiswa kwaba amagengqele.

Isicukwane – Uphuthu olufakwe amanzi anoshukela kwahlala noma usuku olulodwa.

Izinkobe – Umbila owomile obilisiwe.

Umcaba – Imfino namasi.

Ibhece – Ithanga elincane eliphuzi.

Umhluzi – Amanzi aphuma uma kuphekwe inyama.

Amadumbe – atshalwa emasimini

Ubhatata – kutshalwa kuyikhasi kodwa bese kumila kube izimpande ezinkulu ezinoshukela. Kuyabiliswa bese kuyahlutshwa.

Isigabe – Yithanga eliselincane.

Ibhece – isilimo okwenziwa ngaso ujeleza kuvutshelwe ngempuphu, kuba yiphalishi..

Udonca – yisimilo sesizulu esikhula sibe side cishe ngemitha. Kuba uhoye nje olungangerayisi, udonca luyavunwa lubhulwe, lutshwelezelwa ngodengezi bese lugaywa etsheni. Uma selugayiwe udonca kuthiwa nalo umbhuqa lunonga umcaba, uwukhume usumnandi ngoba usuwuxube nodonca.

Ugume – lokhu ukudla kwakudala. Kutshwelezwa ummbila bese wethiwa esigujaneni lokhu kudla akuboli.

Uhlelenjwayo – ukudla okwenziwa ngokuba kugxotshwe amazele noma imfe.

English Summary
This article looks at different types of Zulu traditional food and how to prepare it.

Written by: Bongiwe Ndlovu and Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment