Imibala yezinkomo – Ingxenye III

Imabala yezinkomo – Ingxenye III Ufipha/Ufiphakazi – Inkomo enombala omhlophe ngokungcolile, lombala ucishe ube mpunga. Inzima/Inzimakazi – Inkomo emnyama bhuqe enezimpondo. Iklila/Iklilakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, enombala omhlophe onqamule entanyeni ngenjegwababa elimseka. Lenkomo icishe ifane nemfezi kodwa lo mbala omhlophe ufiphele kuyo. Impunga/Impungakazi – Inkomo enombala omhlophe nomnyama okhifize ngokulinganayo. Icishe ifane nekhanda lomuntu … Read more

Imibala yezinkomo – Ingxenye II

Imibala yezinkomo – Ingxenye II Inkone/Inkonekazi – Inkomo ebomvu, emnyama noma emdaka ezinhlangothini yase iba nomusho omhlophe emhlane nangaphansi. Isiphundulu – Isiphundulu inkomo engenazimpondo. Uma imnyama ibizwa ngokuthi insizwa kanti nokuthi inqudulu. Amahlawe/Amahlawekazi – Inkomo enezimpondo ezibheke phansi futhi ezixegayo. Intulo/Intulokazi – Inkomo ebomvu noma emnyama emhlophe ekhanda noma enhloko. Ihwanqa/Ihwanqakazi – Inkomo emnyama ekhifize … Read more

Imibala yezinkomo – Ingxenye I

Imibala yezinkomo Sesike sathi ukubhunga ngokubaluleka kwezinkomo kanye nesigqi esinazo kumnumzane wekhaya nokubaluleka kwazo kusizwe sikaPhunga noMageba. Lana sizoke sibheke imibala yazo izinkomo ngokwesintu. Izinkomo zinemibala ehlukahlukene ezibizwa ngawo ngokwesintu. Izinkomo lezi belu zazihlukaniswa amakhosi ngokombala wazo njengokuthi eziyindlu ivaliwe zidle zodwa, ezinkone zidle wodwa kanye nezimtshezi zidla zodwa, ukuthinta nje kwezimbalwa. Imibala yezinkomo ibalulekile … Read more