Izinkomo zeLobolo I

Izinto eziningi zesintu njengemigubho, imicimbi kanye nemisebenzi yasekhaya kusetshenziswa imfuyo ngokujwayelekilie. Kulemfuyo kubalwa izinkomo, izimbuzi kanye nezinkukhu ke, kwesinye isikhathi njengesinqumo mgomo sokwenza imigubho yesintu noma ukugcina isiko. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yezinkomo zesintu uma kuganiselwana, sibhunga ngokubaluleka kwazo kanye ke namagama ezibizwa ngawo ngokwesiZulu. Lezinkomo zizobizwa ngamagama azo ngaphambi kokuba kwenwatshwe ngazo sezichazwa ke.

 1. INgquthu/ inkomo ka mama
 2. Inkomo kaBaba
 3. Inkomo yomqholiso
 4. Inkomo yesikhumba
 5. Inkomo yesibhoma
 6. Inkomo yebeka/ Imbeka

La ngenhla sihlube ukhasi endlubini sineka indaba yezinkomo zokulobola nokuthi zazingaki emandulo phambi kokuthi abamhlophe bashintshe isibalo sezinkomo okulotsholwa ngazo. Emva kwalokho isibalo sanda safika ezinkomeni eziyishumi nanye. Lezinkomo ezafakwa ngaphezu kwalezi ezazikhona zibizwa kanje.

 1. Imvulamlomo
 2. Inhlabisamthimba
 3. Isiwunkulu
 4. Isiqondo
 5. Inkomo Yomncamo

Lezinkomo ezilotshwe la ngenhla zazibizwa ngamabheka, okusho khona ukuthi isibalo sezinkomo sanyuka ngezinkomo ezinhlanu zagcine zibe yishumi nanye. Njengoba sikuvezile ukuthi emandulo izinkomo zaziba yisithupha kodwa kwashintsha ngokufika kwamaNgisi kuleli. Umlungu owaba negalelo ekushintsheni izinkomo nesibalo sezinkomo ezikhishwayo uMnumnzane Theophilus Shepstone.

Brief Overview

This article details the names of the cattle used during ilobolo negotiations, and also their purposes. It briefs us on the roles of these cows and also the motive behind them being used as part of the negotiations. What is important to note though is that initially only six cows were used during ilobolo negotiations, but Sir Theophilus Shepstone – a colonial administrator – changed the number of cows to eleven.

Leave a Reply