Imibala yezinkomo – Ingxenye III

Imabala yezinkomo – Ingxenye III

 • Ufipha/Ufiphakazi – Inkomo enombala omhlophe ngokungcolile, lombala ucishe ube mpunga.
 • Inzima/Inzimakazi – Inkomo emnyama bhuqe enezimpondo.
 • Iklila/Iklilakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, enombala omhlophe onqamule entanyeni ngenjegwababa elimseka. Lenkomo icishe ifane nemfezi kodwa lo mbala omhlophe ufiphele kuyo.
 • Impunga/Impungakazi – Inkomo enombala omhlophe nomnyama okhifize ngokulinganayo. Icishe ifane nekhanda lomuntu osekhulile.
 • Emaqanda-kawayiba/Emaqanda kawayibakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, ifahlaze ngohoyizana lwamabala amhlophe ezinhlangothini. Lenkomo inombala ofana namaqanda enyoni uWayiba.
 • Inyalothi/Inyalothikazi – Inkomo enombala ofana nowamabele lana okuthiwa unyalothi. Imthunuyela ngokunsundu.
 • Umdaka/Umdakakazi – Inkomo emthubuyela ngokungcolile, lenkomo icishe ibe nsundu ngokumpofu.
 • Umsheko/Umshekokazi – Inkomo emnyama noma ebomvu ebhanqule ngombala kusuka emkhonweni kunqamule umgogodla kuye emlenzeni wakolunye uhlangothi.
 • Umlaza/Umlazakazi – Inkomo esamilaza yezulu. Ngathi imhlophe bese iba nemishwi emnyama.
 • Unhlekwane/Unhlekwanekazi – Inkomo emdubu bese ikhifiza ngamabala amhlophe njengenyoni uJojo, kokunye ke iba mhlophe umgogodla.
 • Emas’avutshiwe/Emas’avutshiwekazi – Enombala ocishe ubemdaka bese ukhifiza ngokumhlophe.
 • Ebafaz’bewela – Lenkomo imnyama ngenhla bese iba nombala omhlophe emanqineni.

Yonke lemibala ela eyezinkomo zakwaZulu ezibizwa ngawo. Izinkomo ziyaba nembala ehlukile nasemashobeni. Njengoba kukhona ezijoli, okuyinkomo egqize ngomshoba omhlophe, amanqina amhlophe bese zixhopha ngebala noma icashaza elimhophe ebusweni.

Brief Overview
This is the final article continuing with the theme of the colours of cattle that our Zulu people have farmed as subsistence farming. The colours vary and some of the colours are related to other animals such as birds and also certain snakes.

1 thought on “Imibala yezinkomo – Ingxenye III”

Leave a Comment