Imibala yezinkomo – Ingxenye II

Imibala yezinkomo – Ingxenye II

 • Inkone/Inkonekazi – Inkomo ebomvu, emnyama noma emdaka ezinhlangothini yase iba nomusho omhlophe emhlane nangaphansi.
 • Isiphundulu – Isiphundulu inkomo engenazimpondo. Uma imnyama ibizwa ngokuthi insizwa kanti nokuthi inqudulu.
 • Amahlawe/Amahlawekazi – Inkomo enezimpondo ezibheke phansi futhi ezixegayo.
 • Intulo/Intulokazi – Inkomo ebomvu noma emnyama emhlophe ekhanda noma enhloko.
 • Ihwanqa/Ihwanqakazi – Inkomo emnyama ekhifize wonke umzimba ngohoyizana lwamabala amhlophe.
 • Inala/Inalakazi – Inkomo emnyama efahlaze ngombala omhlophe esiswini.
 • Impevu/Impevukazi – Inkomo ebomvu noma emnyama enombala omhlophe ebusweni. Ebomvu iba mpevu ngokumpevu, imnyama yona ibe mpevu ngokumnyama.
 • Insundu/Insundukazi – Inkomo ebomvu ngokububende.
 • Umtoto/Umtotokazi – Lombala ucishe ufane nawo lo onsundu, kodwa wona uthathe kakhulu umbala obomvu.
 • Ibhanqu/Ibhanqukazi – Inkomo emnyama noma ebomvu yaba nombala omhlophe ezinhlangothini, lombala omhlophe unqamula esisweni kanye nasemhlane.
 • Insingizi/Insingizane – Insingizi inyoni emnyama enombala omhlophe ngaphansi kwamaphiko, lombala ubonakala uma isuka indiza. Inkomo ensingizi yona imnyama mase igqiza ngombala omhlophe emakhwapheni.
 • Imfezi/Imfezikazi – Imfezi lena inyoka yasendle. Inkomo emfezi isuke inombala ofana nowalenyoka. Inkomo emfezi imnyama yase iba nombala omhlophe obilweni njengayo belu inyoka imfezi. Kukhona imfezi ngokubomvu kanye nemfezi ngokumnyama ngoba isuke imnyama.
 • Ihhemu/Ihhemukazi – Le yinkomo ebomvu noma emnyama ethe bhaqu ngebalakazi elimhlophe ohlangothini noma kuzo zombili izinhlangothi.

Brief Overview
This article is the second part of a series about the colour of livestock (cattle). It describes the colours and the names or terms these differently coloured cattle were called.

Leave a Comment