Izindlela zokuphila zabantu

Ezikhathini zakudala kungakabikho amawashi okubheka izikhathi, amakhalenda njalonjalo abantu izikhathi babezichaza ngezigameko ezazenzeka. Njengokuzalwa komuntu, ukudlula emhlabeni komuntu noma kwelunga lomndeni noma ukushada kwelunga lomndeni. Lezozigameko ezazenzeka kwakungaba ngezendawo noma ezenzeka ezweni noma emhlabeni wonke kuye ngokuthi yisigameko esaduma yini isibonelo umuntu aveze ukuthi ingane yakhe wayithola ngesikhathi kunesomiso unyaka wonke noma ngayithola ngempi kaShaka ehlasele isizwe sakwabani, noma achaze ukuthi leyompi yayilwa ibambenephi njalonjalo. Noma yini babeyiqondanisa kanjalo bese bekwazi ukuthola isikhathi, noma ingasekho babazi ukuthi yashabalala nini.

Ukukaywa kwendawo
Njengawo amawashi ayengekho ziningi izinto ezazingekho ngalezozikhathi zakudala ezaziyizinsiza kusebenza ekhaya. Lapha sibheka ukusikwa kwendawo uma sekukhona ilunga lomndeni eliganwayo ukuze akwazi ukuhlala nonkosikazi wakhe nezingane, wayesikelwa indawo kodwa angabi buqamama kakhulu nekhaya, Nentombazane esishadile ibisikelwa ubaba wayo oyizalayo ukuthi yakhe umuzi wayo. Umuntu ongayena womndeni naye wayevumelekile ukuthola inxiwa noma ikuphi kodwa yena ubenikwa indawo engekho eduze nomuzi.

Uma sekukalwa indawo ayezoyinikwa lowo osefuna ukwakhwa bekukhethwa umuntu omude ozoba namagxathu amade ukuze kube nguye ekuzokalwa ngaye. Lowomuntu wayehamba agxathe kubalwe amanyathelo akhe ukuya ekhoneni aze abemane. Wayehamba efaka isitandela kulawomakhona. Amagxathu angalinganiselwa kwimitha. Isitandela sasikhombisa ukuthi indawo igcina kuphi. Umnikazi wendawo wayebakhona uma kwenziwa lokhu ngoba uyena oyalela lona okalayo ukuthi akahambe agcine kuphi.

Ukubalwa kwemfuyo
Uma kubalwa imfuyo noma izinkomo zabo okubalulekile ukuthi umnikazi bekufanele ayazi imibala yemfuyo yakhe, ayiqambe amagama obekwenza ukuthi kubelula ukuyibona uma ingekho. Ukwazi inani lazo babesebenzisa amatshe amancane ababewathatha emfuleni, ngoba uma bethathe noma eliphi lingase libuhluke liphele uma kunomoya noma imvula ngoba ayehlala esibayeni. Njalo ekuseni bekuthi uma sekukhishwa izinkomo kubekhona umuntu othatha itshe ngalinye kulawa abekiwe alingana nesibalo sezinkomo awuhlukanise ngezinkomo eziphumayo okuchaza ukuthi inkomo eyodwa ephuma esibayeni uthatha itshe alibeke eceleni zize ziphele. Amathole nawo abalwe wodwa. Uma sezibuya futhi kwenziwe lokho. Uma zanda ngoba kukhona ezizele namatshe bebewandisa kuye ngokuthi zingaki ezizele. Ngaleyondlela bekuba lula ukubona makukhona ezilahlekile noma kuthatheke nezabantu bese bemtholisela lowo oselahlekelwe ngoba bezikwenza lokho ngokulandelana kweyensikazi neyenduna.

Isikali somuthi
Uma bekala umuthi wokuphuza noma wokuchatha bebewukala ngomunwe noma ngelungu lomunwe, esitsheni azophuza ngaso afake umunwe ukulinganisa isikali sokuphuza ukuze angeqi esikalini esibekelwe ukusetshenziswa kulowomuthi. Kuya ngokuthi isikali sithini mhlawumbe ilungu elilodwa noma amabili.

Ukukala indlu
Uma bekalela ukwakha bebekala ngentambo, kubekhona abantu ababili babambisane ngayo ukukala ubude nobubanzi ababufunayo. Lokhu babekwenza uma kwakhiwa indlu enamakhona, ngokujwayelekile bekulula kubona ukwakha indlu ewurawondi. Bekuthi uma sebelinganisile ngentambo bahambe baye ehlathini ukuyogawula izintingo ezilingana nesikalo sentambo, kuye ngokuthi inkulu noma incane lento abayenzayo, ngoba nomgodi wethuna nawo bebewukala ngayo intambo noma isibopho sotshani esilukiwe.

Ukuzalwa kwengane
Uma befuna ukusho iminyaka yezingane zabo noma isehlo, kungaba isifo esabhubhisa imfuyo, kungaba ukushona kwelunga lomunye emndenini, noma yini eyenzeka emndenini bebeqondanisa nesigameko esenzeka endaweni noma kulesosigodi, ukuyikhumbula ukuthi yenzeka nini noma isinesikhathi esingakanani yenzeka. Njengokuthi inkosana yami ngayithola ngesikhathi sempi kaBhambatha omunye athi ngempi yamaNdiya besho unyaka ka1949. Noma inkosi yalesosigodi yakhothama nini.

Uma bexoxa ngomntwana wabo ukuthi usekhule kangakanani bexoxela omunye ongahlali nalowomntwana, mhlawumbe isihlobo sakulomndeni sibuza usengakanani unozibani, aphenduleke lowo obuzwayo ukuthi ulingana notshani , abuchaze lobotshani noma obokufulela endlini noma obokukwenza amacansi, phela utshani bukhona yonke indawo, wonke umuntu uyabazi ngaleyondlela bese kwakheka ke isithombe salomuntu okukhulunywa ngaye. Kokunye alinganise ngethole, asho ukuthi ulingana nethole elingakabi nezimpondo noma leli eseliqala ukuba nezimpondo. Balinganise nangokuthi usekwazi ukwenzani, njengokuthi uselusa izimbuzi noma uselusa amathole bekwaziwa ukuthi olusa izimbuzi usuke engakalihlanganisi ishumi leminyaka nolusa amankonyane osuke eneshumi nambili leminyaka, noselusa izinkomo usuke esekhule ngokuphelele kunalabo, usuke eseneshumi nanhlanu. Noma kuthiwe usekwazi nokusenga.

Uma kufanele kumbiwe umgodi noma umsele kuzothiwa akambe into efika edolweni noma eqakaleni kuye ngokuthi ufuna kwenzekeni, noma athi umgodi ongangaye emile kuwo.

Uma bezohamba uhambo olude bebeyiqala indlela phakathi nobusuku, Uma sekuqala ukusa, isikhathi bebesikala ngokulalela izinkukhu ukukhala kwazo nangokubuka emnyango ukuthi sekuyakhanya kuyabonakala izimpondo zenkomo baze bathi kusampondozankomo, ngoba yizo ezisuke zibona kala kancane, noma baphuma uma sekuntwela ezansi, lokho kusho ukuthi masesekuqala nje ukukhanya kodwa kungakasi ngokuphelele.

Isikhathi bebesikala ngelanga ukubona ukuthi isekuseni, isemini noma intambama, bebebuka izithunzi zabo bese bebona ukuthi isikhathi sokuthi baphume ensimini sebeyodla, noma isikhathi sokubeka izimbiza noma isikhathi sokuyokha amanzi selizoshona, sekumele baqoqane sekuhlwile.

Kanjalo nezikhathi zokulima bebezikala ngokubuka inyanga ukuthi injani bese beyazi ukuthi kungatshalwa ukuthi, inyanga bebeyibuka bese bekwazi ukubona ukuthi ubusika noma ihlobo. Izinkanyezi yizo ezazikhombisa ukuthi kuzobalela kusasa noma ngosuku olulandelayo, uma kuzoba nemvula enkulu bebebona ngosawoti omane ubemanzi yize ungathelwanga ngamanzi, usesitsheni sawo. Nothinga lwenkosazane belisho ukuthi imvula seyidlulile, sebengaqhubeka nabekade bekwenza uma lingakashoni ilanga.

English Summary
Here we are looking at how people from the olden days associated events happening in their lives with what was generally happening in their area, country or worldwide. Using these events as time referral because most were illiterate and they did not know the date of birth or death of family members.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Reply