Ukukanywa kwemingcele phakathi komakhelwane behlala esigodini esisodwa

Iningi labantu uma ungalibuza ngokuthi yini umngcele futhi wakheka kanjani iningi labo lingakutshela ukuthi yilapho kusuke kuhlukana khona izindawo ezimbili ezakhelene. Futhi wenzelwa nokuthi kubelula nokuhlukaniseka kwabantu abakhele indawo eyodwa. Impela lokhu okungenhla kuyiqiniso elingephikiswe kodwa abantu abanye abangakwazi ukuthi ezikhathini zakudala umngcele wawenziwa phakathi komakhelwane bakhelene ngenxa yezingxabano ezivelayo ekuphileni. Namuhla sizogxila kakhulu kulokho … Read more

Ukubekwa Endaweni Ngokusemthethweni

Ezindaweni zasemakhaya kusenomthetho olandelwayo uma kukhona umuntu okanye umnumzane osuke efuna indawo yokwakha umuzi wakhe, kanti yilezo zindawo ezisuke zisaphethwe ngabaholi bendabuko njengamakhosi, izinduna, izinduna zezinsizwa kanye namaphoyisa ezinduna. Uma umnumzane efuna indawo kufanele aye enduneni ayocela ukuthi induna imsikele indawo noma isiza sokwakha endaweni ephethwe yiyo. Uma induna ivuma futhi inayo indawo ekhona engasahlali … Read more

Qadi Clan Migration by King Shaka: Zulu – Kingdom, South Africa

Qadi clan forms part of the Zulu Kingdom. After King Shaka’s assassination they became the second on the list, so they migrated to S’bubulungu in the North of Durban, KwaZulu Natal. Origins and Migration UMzinyathi, is a place where this group of people occupied after fleeing from their original place. This clan was very talented and had technical perspective … Read more

Mkhize

Mkhize Mumbo! Ndlozela ka Langa!G ubhela! Amamb’ abambulaz’ abadl’ umuntu bemyenga ngendaba, AbaMbo bakaSibisid’ esimaphandla, Asebephandl’ abeNguni bavungama’ USibisid’ esimjembelezana. BakaNongalo owaphana kakhulu, Waze waphana ngenhlam’ isetsheni Osindaphundaphu ngokwephana, Nina bakanhlama yaphelel’ etsheni ngokuphana. Nina malala amahle, Alala nomunw’ endunu, Navuka nakhwif’ ilanga. Nina bakaMavumbuk’ unjengekhowe. Ngunezi kaSingele, kaZihlandla kaGcwabe, Khabazela kaMavovo Nina bengwadl’ eyathi … Read more

Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

Izibongo zakwaNdlela

Gwabini wemikhonto, UNonjiyela kulala uhlangothi lubomvu, UManxeb’ angamanxulama, UNsingiza edond’ ukusuka, Umagaju njengengwe, Inhlang’ eyeq’ iphindelela, Kwasa bemhlaba uGwabini waphika, Unababuyel’ abangakanani, Ababuyel’ umunt’ enza ngabomu OSonyakanyaka, UManyakanyak’ oduke namaphela,USilinda maNdwandwe, AmaNdwandw’ akhawul’ amatheUMwelela kweliphesheya, UMwel’ iwele yonk intontela,UMzac’ okhomb’ amaNgwane, USiquz’ abantu koGwabini,Kuse wasala uNdlela, Yath’ imp’ ibuya,Kwasa wasala uNdlela, UNakanaka ngiyasala, Umandlan’ angangowomntwana. … Read more