Ukubekwa Endaweni Ngokusemthethweni

Ezindaweni zasemakhaya kusenomthetho olandelwayo uma kukhona umuntu okanye umnumzane osuke efuna indawo yokwakha umuzi wakhe, kanti yilezo zindawo ezisuke zisaphethwe ngabaholi bendabuko njengamakhosi, izinduna, izinduna zezinsizwa kanye namaphoyisa ezinduna. Uma umnumzane efuna indawo kufanele aye enduneni ayocela ukuthi induna imsikele indawo noma isiza sokwakha endaweni ephethwe yiyo. Uma induna ivuma futhi inayo indawo ekhona engasahlali … Read more

Izibongo zakwaNdlela

Gwabini wemikhonto, UNonjiyela kulala uhlangothi lubomvu, UManxeb’ angamanxulama, UNsingiza edond’ ukusuka, Umagaju njengengwe, Inhlang’ eyeq’ iphindelela, Kwasa bemhlaba uGwabini waphika, Unababuyel’ abangakanani, Ababuyel’ umunt’ enza ngabomu OSonyakanyaka, UManyakanyak’ oduke namaphela,USilinda maNdwandwe, AmaNdwandw’ akhawul’ amatheUMwelela kweliphesheya, UMwel’ iwele yonk intontela,UMzac’ okhomb’ amaNgwane, USiquz’ abantu koGwabini,Kuse wasala uNdlela, Yath’ imp’ ibuya,Kwasa wasala uNdlela, UNakanaka ngiyasala, Umandlan’ angangowomntwana. … Read more