Ukuhlukana Kokugida Uma Kushoniwe, Shembe

Inkolo yobuNazaretha inkolo ewagcinayo amasiko kakhulu futhi ekholelwa kuwona kakhulu. AmaNazaretha akholelwa kakhulu kubantu abangasekho noma amadlozi futhi bayibandla elikhulu. Uma kwenzekile kwabakhona ilunga lebandla elishonile kuba khona into amalunga ebandla avamise ukuyenza ngelanga lomlindelo. Ngosuku lomlindelo okuyaye kube wusuku olwandulela usuku lomngcwabo kuvamise ukuthi baligidele ilunga lebandla kodwa. Kunomgomo owaziwayo ukuthi uma kushone umama … Read more

Okwakwenziwa uma kushoniwe ekhaya ngesikhathi sakudala

Isikhumba Ngesikhathi sakudala uma kukhona umuntu oshonile ekhaya kukhona izinto ezazenziwa esezihlukile kunesikhathi esiphila kuso. Sibenengxoxo noBaba uPhakathikwezinja Ndlovu, mayelana nokufa noma nokushona komuntu ngezikhathi zakudala. Kudala uma umuntu eshonile ubengayiswa emakhazeni futhi ubangahlaliswa isikhathi eside engagcwatshiwe, namabhokisi ayengekho umuntu wayegoqwa ngesikhumba sesilwane esihlatshiwe ekhaya. Esikhathini esiningi ubengcwatsha ngosuku olulandela lolo ashone ngalo noma bebengadlulisi … Read more

Izimpawu Ezenziwa Umuntu osezoshona

Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ezenziwa umuntu uma esezoshona noma esezodlula emhlabeni. Lezimpawu zibonkala kakhulu uma umuntu egula ngoba abomndeni baba nesikhathi bemnakekela. Lezimpawu ziyabonakala kwabadala nasezinganeni. Kuningi okushiwoyo ngabantu abasuke sebegula futhi bekhombisa ukuthi sebezohamba emhlabeni. Futhi kunezinkolelo eziningi ngomuntu ogula isikhathi eside engasindi kodwa futhi engadluli emhlabeni. Laba kuyaye kuthiwe imisebenzi emibi abebeyenza … Read more

Izigaba zokuzila ngokuhlukana kwazo

Umfelokazi umuntu wesifazane osuke eshonelwe ngumyeni wakhe owamlobola ngezinkomo wagcagca. Ziningi izinto azihloniphayo noma azigwemayo ukuze angadlebeleki noma angadluli uma kusashoniwe, njengokuya ensimini ezilile nokungena esibayeni nenzilo noma ukuya emfuleni emini, umama ozilile uya emfuleni noma emthonjeni selithambeme ilanga. Uma kuhlangene abantu bebaningi endaweni eyodwa njengasesontweni uhlaliswa ngemuva noma ekugcineni ngoba akufanele kubekhona umuntu ngemuva … Read more

Imiyalezo evela kwabaphansi

Ukuphupha utshwala besintu, imvamisa busuke bufuneka ukuthi benziwe ekhaya ngoba ezikhathini zakudala lwaluyinto ebihlala yenziwe ekhaya bekuthiwa ukudla kwabamnumzane. Kwakunenkolelo yokuthi utshwala bekungafanele buphele ekhaya futhi kwakulula ukuthi buhlale bugayiwe ngoba ummbila babezitshalela bona owokwenza imithombo yamabele esetshenziswa uma kugaywa utshwala. Kwakubalulekile ukuthi uma ubaba ebuya emasimini afike azishayele umancishana wakhe uma eseziphumulele ekhaya ngaphansi … Read more

Imithetho Yokuhambela Imindeni Eshonelwe

Ezikhathini zakudala kwakungavamisile ukuthi kushonwe njengoba sekushonwa manje. Uma kwenzeka kwakuqabukela kushoniwe kulesosigodi futhi uma nje kwenzeka kwaba abantu ababili emizini ehlukene kwakuba indaba enkulu kubatshazwe noma kukhuzwe umhlola uma besho abantu abadala kwakukhuzwa ibhadi kukhalwe isililo esikhulu. Abantu bakuqala babeyisaba into ekuthiwa yibhadi kanye nomkhokha. Angiphathi khona uma kushone ingane kwakubatshazwa kakhulu ngoba kwakunenkolelo … Read more