Imiyalezo evela kwabaphansi

Ukuphupha utshwala besintu, imvamisa busuke bufuneka ukuthi benziwe ekhaya ngoba ezikhathini zakudala lwaluyinto ebihlala yenziwe ekhaya bekuthiwa ukudla kwabamnumzane. Kwakunenkolelo yokuthi utshwala bekungafanele buphele ekhaya futhi kwakulula ukuthi buhlale bugayiwe ngoba ummbila babezitshalela bona owokwenza imithombo yamabele esetshenziswa uma kugaywa utshwala. Kwakubalulekile ukuthi uma ubaba ebuya emasimini afike azishayele umancishana wakhe uma eseziphumulele ekhaya ngaphansi komthunzi.

Uma ubuphuphile utshwala buphihlikile ingwebu, yachithekela phansi bungakenziwa noma sebenziwe kusho ukuthi lowomcimbi uzohamba kahle uma ngabe kukhona umcimbi ozokwenziwa ekhaya. Kodwa uma kungekho umcimbi osuke uzokwenziwa kuthiwa usuke uvakashelwa abakini abangasekho. Lokhu kusuke kuchaza ukuthi bayalufuna utshwala, kufanele lwenziwe ekhaya.

Abanye abantu kuyenzeka ukuthi babuzwe bubanukela, nakulokhu kusuke kudingeka ukuthi lowomuntu abenze, kodwa bese eshisa nenyama ekhaya. Kubalulekile ukuthi ngesikhathi kwenzeka lokhu akhulume nabangasekho. Kunenkolelo yokuthi zonke izinto zizoqhubekela phambili zibe nokukhanya, nezinhlanhla zenzeke futhi zimlandele lowo osuke ekade ephuphile futhi wakwenza ngendlela lokhu okusuke kufuneka. Inyama ekufanele umuntu ayose insonyama, isibindi kanye nenyama ebomvu, iyona ezokwenza abangasekho bajabule. Ngesikhathi kwenziwa lokhu nabomndeni abakhona kufanele baxoxe kahle kube khona ukuzwana. Uma sekudliwa kufanele abantu bonke badlele endlini, abesilisa bodwa ngokunjalo nabesifazane bodwa.

Kokunye abanye uma bephupha lokhu okubalwe ngenhla, kuyaye kube ngumyalezo ophuma kwabaphansi njengokuthi uma lowomuntu ethole umsebenzi omusha noma kukhona okuhle okumvelele noma kade kuwumuntu obengaphilanga kufanele abonge kwabadala. Kodwa umuntu uma lowomuntu ethole imali abengayilindele noma umsebenzi akufanele athi uyabonga ngoba bangavele bangasamupha futhi noma mamephuce, kufanele abatshele ukuthi mabamandisele.

Kuthiwa uma ufuna ukukhuluma nabo abangasekho uyakwazi uma ungavuka phakathi namabili ukhulume konke okufunayo futhi kuzokwenzeka. Okubalulekile ukuthi akufanele bathenjiswe into umuntu angeke ayenze ngoba lokho kungabathukuthelisa. Kuthiwa kuyenzeka futhi uma umuntu engakwenzanga okufanele amadlozi ayathukuthela okungaze kuholele ekutheni akukhiphele kwabanye ukuthukuthela kwawo.

English Summary
Ancestors are part of many people who believe in them. There are many signs that are associated with messages from ancestors like the smell of sorghum beer, your dreams. The message varies from ancestors wanting that individual to thank them for any luck they have granted to him. It is said that people must not say thank you when they are thankful of something unless they are thanking good health when it’s work or money they should ask for more because if they thank the ancestors, they are not going to bless that individual any more.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Reply