Ukugezwa kwamanxeba kumuntu osewashona

Amaphupho ayingxenye yempilo kubantu abaningi. Futhi ancikene kakhulu nemiyalezo evela kwabangasekho noma ayindlela yokuxhumana nalabo abasaphila. Lapha sibheka ukugezwa kwamanxeba omuntu owalimala esaphila emhlabeni kodwa wasinda wase ezidlulela ngokugula noma ngendlela ejwayelekile hhayi ngokulimala lokho kwakhe. Ziningi izindlela iphupho elingafika ngalo njengezikhathi elifika ngazo nokuthi liyabelesela yini. Uma kuyiphupho elifika njalo futhi lifana kusuke kufanele libhekisiswe futhi kutholakale nencazelo yalo. Lencazelo siyithole kuSibongile Mbongwa ohlala endaweni yaseNanda, eStop 8 owazalelwa eBhulwa.

Kuyenzeka ukuthi emndenini kube khona umuntu owashona ngokugula. Kodwa phambilini waye kade elimele mhlawumbe wagwazwa noma wadutshulwa wasinda. Bese lomuntu kwenzeke ukuthi uma efika ngephupho akafiki kahle, ulokhu efika ngesimo esibi bese kuthi ekugcineni aze afike akhulume kahle. Kodwa kuqapheleke ephusheni ukuthi ufika elimelengendlela efanayo nangesikhathi esaphila.

Lapho kusuke kuchaza ukuthi imbangela yokugula kwaba yikhona ukulimala kwakhe. Noma ukuphumula komoya wakhe akukho ngoba kungenziwa ukuthi wahamba engahlambulukile emoyeni wakhe. Uma futhi kwenzeka ukuthi abantu abamlimazayo bagcina bengatholakalanga noma ababoshwanga umoya wakhe usuke usadunguza lapha emhlabeni. Nokuthi lapho esuke ehlezi khona akaphumule njengoba kukholelwa ekutheni uma umuntu ehamba emhlabeni uya kwezinye izihlobo zakhe. Kodwa kudingeka ukuthi angene ehlanzekile kuzona.

Kunenkolelo yokuthi uma umuntu eshona umoya wakhe usuke usalapha emhlabeni. Kumele ngesikhathi eshonil, ngosuku lwesi thathu umndeni wakhe ukhulume naye njengokuthi, uma umuntu ehambe ngengozi noma wadutshulwa kudala kufanele kukhulunywe naye ukuthi atshelwe ukuthi akaphumule futhi axolele bonke abamenza okubi. Akahambe ayongena emndenini wakhe. Ngemuva kwalokhu kufanele ngosuku azobuya ngalo emakhazeni ubuyela ekhaya, usezogezwa amanxeba noma ngabe uhambe ngokugula kumele agezwe lapho alimala khona lomkhuba uyenziwa noma umuntu eshone ngengozi.

Uma sibheka lapho umuntu efika khona ngephupho ebonakala ukulimala kodwa ekade angcwatshwa. Kumele umndeni umenzele imbuzi yokumgeza kanye nenhlambuluko nokuthi akaxole ngoba ngesikhathi efika ngalendlela kukhombisa ukuthi umoya wakhe usavunguza lapha emhlabeni nokuthi usuke engahlezi kahle lapho ekhona. Yingakho esikhathini sakudala kwakuba nezipoki kwakuba yilabantu abakhalela okuthile.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umndeni uma usuhlaba imbuzi ukhulume naye bamtshele ukuthi bamenzela umsebenzi wokumgeza amanxeba. Nokuthi bamtshele ukuthi akahambe angabe esabheka abantu abamlimazayo esaphila emhlabeni, akahambe ayophumula. Bese ekhanyiselwa izibani zakhe ukuze konke kukhanye. Uma umndeni umsebenzi uwuhambise kahle, useyobuya kahle afike esengalimele amaphusheni.

Ungabe bewazi ukuthi abathakathi umuntu bamuthwebula ngesikhathi esanda kushona? Yingakho kufanele umndeni wenze umsebenzi wokukhuluma nalowo oshonile ngosuku lwesithathu, ngoba basuke abathakathi besasebenza ngokwenza lokhu kusuke kusiza lowo oshonile ukuthi umndeni umkhulule ahambe emhlabeni.

English Summary
There are many customs that Zulu people perform when there is death or after a family member has been buried. Some of these customs comes through to the living people through dreams, where they will dream of the person who has just died, the belief is that these people are sending a message of some sort. And it is important for the family to do what is necessary for those who has passed.

In this article we look at performing a ritual for someone that have died by any sickness but who was injured while he or she was still alive. For instance, when they come through the dream they are seen as in pain or injured in the same areas where they were hurt before.

The family should perform a ritual by slaughtering a goat and burning incense to inform that person that they are cleansing his or her wounds and they should rest in peace. It is believed that when this ritual has been done that person will be in a better place.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment