Izigaba zokuzila ngokuhlukana kwazo

Umfelokazi umuntu wesifazane osuke eshonelwe ngumyeni wakhe owamlobola ngezinkomo wagcagca. Ziningi izinto azihloniphayo noma azigwemayo ukuze angadlebeleki noma angadluli uma kusashoniwe, njengokuya ensimini ezilile nokungena esibayeni nenzilo noma ukuya emfuleni emini, umama ozilile uya emfuleni noma emthonjeni selithambeme ilanga. Uma kuhlangene abantu bebaningi endaweni eyodwa njengasesontweni uhlaliswa ngemuva noma ekugcineni ngoba akufanele kubekhona umuntu ngemuva … Read more

Isiko Lokuzila uma Kukhotheme Inkosi Noma Umuntukazana

Makhosazana Mdabe Ziningi izindlela abantu abazilandelayo uma kukhona umuntu odlulile emhlabeni noma oshonile. Lezindlela zihlukene ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi njengamaKrestu alandela eyawo indlela, aMaNazaretha nawo alandela eyawo kanye nabanye abantu. Contents 1 Uma Kukhotheme Inkosi 2 Uma kushone umuntu(kazana) 3 Ngosuku lomngcwabo 4 English Summary Uma Kukhotheme Inkosi Ngosiko laKwaZulu akushiwo ukuthi inkosi ishonile kuthiwa … Read more