Impilo Yabantu baseFolweni

EFolweni indawo yasemakhaya kodwa eyakhelene nelokishi futhi iseduze komfula ohlukanisa lelilokishi nalendawo. IFolweni lakhelene lazungezwa Umlazi kaBB, iMbumbulu, kanye neAdams. Lena indawo ehluke kakhulu ngempilo yasedolobheni kepha ingaphansi kamasipala weTheku. Into enhle ngalendawo ukuthi abantu bakhona bafuyile, batshalile futhi bakhile. Ungaphika ukuthi isemakhaya ngendlela ekwakhiwe ngakhona Imizi yakhona mihle futhi yakhiwe kahle njengaselokishini abakhelene nalo. … Read more

Imithetho Yokuhambela Imindeni Eshonelwe

Ezikhathini zakudala kwakungavamisile ukuthi kushonwe njengoba sekushonwa manje. Uma kwenzeka kwakuqabukela kushoniwe kulesosigodi futhi uma nje kwenzeka kwaba abantu ababili emizini ehlukene kwakuba indaba enkulu kubatshazwe noma kukhuzwe umhlola uma besho abantu abadala kwakukhuzwa ibhadi kukhalwe isililo esikhulu. Abantu bakuqala babeyisaba into ekuthiwa yibhadi kanye nomkhokha. Angiphathi khona uma kushone ingane kwakubatshazwa kakhulu ngoba kwakunenkolelo … Read more