History of Duma Surname

The surname Duma comes from the place called KwaDumisa where Duma people used to fight with lions and win. The word Duma means ‘famous’. Now, you can find Duma people everywhere. Duma praises Duma, Mthombeni, Ulwandl’ olungawelwa,Oluwelw’ izinkonjane, Zon’ ezihamba phezulu,Abangongoloz’ abaphekwa netshe,Itshe lavuthwa kuqala, basala bona. IsiZulu Summary Isibongo sakwaDuma sitholaka endaweni yakwaDumisa lapho abantu bakhona … Read more

Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe

EsiZulwini into iyanconywa, lokhu ngenye yezindlela abantu baKwaZulu abakhule beyazisa. Ukuncoma noma ukubonga kukhonjiswa ngezindlela eziningi njengokuthakazelela lowo. Ukudlodlobala kwesizwe samaZulu kuhlanganisa izimpi ezazibakhona lapho babehlasela khona ezinye izizwe bese zingena ngaphansi kwabo noma uma umfana ekwaluseni akwazi ukusindisa imfuyo esilwaneni ebesiyihlasela lokho obekukhomba ubuqhawe. Lesisenzo bekuyaye sidume endaweni yonke kuthi izimbongi zimhashe lowo osuke … Read more

Ekufanele Ukwazi Ngendlela yokuphila

Akukhulunywa nomuntu omdala umbheke emehlweni kukhombisa ukungahloniphi lapho. Lowo omncane uthobisa ikhanda aphendule ngomlomo ukuthi uyezwa.Uma umuntu omdala ekumukelisa into uthatha ngezandla zombili, noma usondeza izandla zombili kuye esinye kubesengathi siba ngaphansi kwesithathayo, babethi lokho kukhombisa inhlonipho nentobeko kumuntu omdala. Akukhulunywa nokudla emlonyeni kuthiwa uyomelwa zindaba. Awumi uqonde emzini wenye indoda kodwa ugobisa amadolo uma … Read more