Impilo Yabantu baseFolweni

EFolweni indawo yasemakhaya kodwa eyakhelene nelokishi futhi iseduze komfula ohlukanisa lelilokishi nalendawo. IFolweni lakhelene lazungezwa Umlazi kaBB, iMbumbulu, kanye neAdams. Lena indawo ehluke kakhulu ngempilo yasedolobheni kepha ingaphansi kamasipala weTheku. Into enhle ngalendawo ukuthi abantu bakhona bafuyile, batshalile futhi bakhile. Ungaphika ukuthi isemakhaya ngendlela ekwakhiwe ngakhona Imizi yakhona mihle futhi yakhiwe kahle njengaselokishini abakhelene nalo.

Yize kuthe gqwa gqwa lezozakhiwo, kepha uyabona ukuthi abantu balapha bakhuthele. Kodwa phela kuyasho ukuthi isemakhaya ngoba imigwaqo yakhona ilubhuqu, izimoto eziya edolobheni ziyivela kancane, izikole nezenye izinto ezibalulekile njengamaphoyisa akukho eduze nabo.Izikole ezikhona iQhoshiyiphethe Primary kanye neGolokodo primary. Bathi uma sebekhothulile ukufunda kwabo amabanga aphansi, bawelele phesheya elokishini laseMlazi noma baye kwezinye izindawo lapho bengenza khona izifundo zamabanga aphakeme.Lapha abantu bakhona uma bengcwaba, umuntu akalahlwa le endle njengaselokishini noma edolobheni. Bona bamungcwabela eduze nekhaya ngenxa yendawo enkulu abanayo. Bazitshalele futhi abantu balapha kanti futhi bafuyile imfuyo ehlukahlukene, izinkomo, izimbuzi nokunye.

Imicimbi yesiZulu efana nombondo nokunye kusayinto ekhona lapha neyenziwayo ingaxwaywa.Nabo njengabantu baseNtabankulu, uma bedinga ukugibela imoto esheshayo neshibhile ibayise idolobheni, bagibelela elokishini. Bahamba bawele lelibhuloho lezimoto. Amatekisi alapha kulendawo awavunyelwe ukudlula kulomzila wasemlazi uma ethwele abantu babo. Kumele bazungeze beyodlula ngasePhilani baqhamuke ngaseSiphingo behambe njalo baze bangene ethekwini. Kanti nawo amatekisi akulelilokishi awavunyelwe ukuwela umfula azothatha abantu ngaphesheya kwawo. Kodwa bangagibela uma bezehlele ngokwabo beza bawela umfula bangena kuleli lokishi. Abantu abaningi abakhelene nalo lelilokishi bancamela ukugibela lawa akulelilokishi ngoba aseduze futhi ayashesha. Into emnandi kulendawo ukuthi basashadla ngoludala.

Kwenziwa umibondo, kuyananelwana njengomakhelwane, kuyalinywa, kuhlatshwe kwenziwe amasiko. Kokunye okwenza impilo yalapha ibe ngethandekayo ukuthi bathola izinsizo ngaphansi kumasipala weTheku ezifana namanzi, ugesi kanye nokunye. Inhloko yendoda (ama-rates) ayikhokhelwa futhi lapha okwenza impilo ingabizi. Basebenzisa ugesi wekhadi, uma uphelile ezinye zezinto eziwumqansana ukuzithola kodwa bawelela phesheya elokishini laseMlazi bawuthenge.

By Mbusiswa Zuma

Leave a Comment