Ingxoxo KaMnz Cele

Isangoma, uMnumzane Vukani Cele

Umnumzane Vukani Cele, uhlala eMbumbulu uyisangoma usichazela ngobungoma. Uma uzoba yisangoma uqala ugule, usizo ngeke uluthole noma kuphi, kodwa kufanele uye kothwasa esangomeni, ngoba usuke usungenwe abantu bakini asebashona noma abangasekho (amadlozi) abasuke befuna ube yisangoma. Uqala ngokuthwasa lapho usuke ufundiswa esangomeni izinto ezahlukene njengokubhula, imithi, inhlonipho kanye nokuziphatha. Kunemigomo nemithetho yakhona okufanele uyigcine. Kunendlela yakhona yokugqoka, kunezinhlobo zokudla okungafanele uzidle nalokho okufanele ukudle, ikakhulukazi udla ukudla kwesintu okungenawo amafutha.
Uma usukulungele ukuba yisangoma uyakhishwa esangomeni, lapho usuya ekhaya kini. Kwenziwa umcimbi omkhulu, ubaba wakho ukuhlabela inkomo kubizwe abantu bazotshengiswa ukuthi usuyisangoma usungaqala welaphe abantu abaphethwe yizifo ezahlukane.

Leave a Comment