Healing using organic plants

Healing from home provides indigenous methods and recipes from organically grown plants that have medicinal purposes. These plants can be used to heal, soothe, and alleviate pain. Not only do these methods save time and money but they are easy to prepare.

Contents

  1. The Banana Tree
  2. Fennel
  3. Mint
  4. Granadilla
  5. Lemon Grass
  6. IsiZulu Summary

The Banana Tree

Peel and mash unripe bananas and apply over rashes, infected scrathes or burns. Cover with warmed banana leaves and bandage.
Apply mashed banana pulp to sunburned skin.
Press the red spongy sheath into the back of the shoe as a heel guard to ease cracked heels.

Fennel

Chew fresh, well rinsed fennel to relieve peptic ulcers.

Tea

Pour boiling water over fennel leaves and flowers. Drain and drink to alleviate flatulence, heartburn, colic and to ease fullness.

Hot Toddy

Pour boiling water water over a half cup fennel leaves, four cloves and one teaspoon of crushed cinnamon. Cook for five minutes. Strain and add lemon juice, one tablespoon of honey and a dash of brandy.

Mint

Mint provides relief from abdominal discomforts, eases digestion and stomach upsets. It eases nervous energy and helps concentration. Relieves cold and flu symptoms and can be used as a mouthwash to clear mouth infections. Relieves hot flushes in menopausal women.

Tea

Pour boiling water over a few sprigs of mint and drink

Granadilla

The fruit, leaves and flowers can be used to calm nervousness, soothe, tranquilise, and stop fear and anxiety. Useful for sufferers of insomnia and panic attacks and aids with digestion.

Tea

Pour boiling water over one granadilla flower. Sweeten with honey.

Lemon Grass

The grass which has a strong lemon flavour, has a calming effect and can be used to prevent anxiety and insomnia.

Tea

  • Rinse and fold the grass to release the lemon flavour.
  • Boil until the water turns yellow.
  • Strain and add sugar or honey to taste.

IsiZulu Summary

Ukulaphela ekhaya kusetshenziswa imithi noma izihlahla ezitholakala ekhaya akugcini ngokonga imali, kodwa nesikhathi siyashesha ngoba konke kutholakala eduze futhi kulula ukukulungisa. Ungelapha ukukhwehlela, inkinga yesikhumba noma ukuqubuka kanye nokuqeda izinhlungu. Ezinye zezinto ongelapha ngazo:

Isihlahla sikabhanana

Sisiza enkingeni yesikhumba.

Uthatha ubhanana ongakavuthwa uwugaye bese uwugcoba lapho uqubuke khona, mboza ngamaqabunga afudumele bese uyabhandisha.
Ungakugcoba esikhumbeni uma ushiswe yilanga.
Thatha ingxiwa (okubomvu) uyifake esicathulweni ngasesithendeni uma unenkinga yamasense iyawelapha.

Reference: Edible and Medicinal Flowers by Margaret Roberts
Written by: Beverley Webster

Leave a Comment