Ukuhlukana Ngezigaba Nendlela Yokugqoka KwamaNazaretha Uma Eya Enkonzweni

Enkonzweni yamaNazaretha kunendlela okugqokwa ngayo ngokwehlukana kwezigaba zakhona uma kuyiwa ezinkonzweni. Kunezigaba ezintathu: inhlalisuthi, amakhosazane kanye nomama. Inhlalisuthi Inhlalisuthi uma iya eSabatheni igqoka ibhulukwe elimnyama, ihembe elimhlophe kanye nokunye ngaphezu kwehembe, kungaba ibhantshi noma ijezi eliwuhafu ukuze ahlonipheke kahle. Uma kuyiSabatha inhlalisuthi kumele igqoke umNazaretha omude bese igqoka nomqhele ekhanda. Ngokomthetho inhlalisuthi kufanele ibhince uma … Read more

The Shembe’s Rise to the Lord

Near Inanda, north of Durban, is a sacred site called Ekuphakameni, the ‘Place of Spiritual Upliftment’. It was named by Isaiah Shembe, prophet and founder of the Shembe Church. A major festival is held in mid-January at an equally sacred location, the mountain dubbed Nhlangakazi, some 30 kilometres north of Ekuphakameni. “Our pilgrimage to the … Read more

Izigaba Zamakhosazane

Amakhosazane yizintombi zaseKuphakameni (Shembe)ezizigcinile ubuntombi bazo. Inkosazane iqala ukuba yinkosazane isencane lapho isuke isabizwa ngeSheshakungena futhi ingakathombi. Kunemikhosi yamakhosazane engahanjwa yiSheshakungena okuwumkhosi waseNkatheni nomkhosi waseZibukweni. Yomibili lemikhosi ihanjwa amakhosazane asemadala noma asethombile. Imikhosi yamakhosazane Umkhosi waseNkatheni uba njalo mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi eBuhleni. Izintombi ziyahamba ziye eNtanda okuyindawo ekudebuduze naseBuhleni, leyondawo yanikezelwa kuMqali wendlela okungumholi wokuqala … Read more

Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha

Ubuhle bezintombi zasaNazaretha Imvunulo yezintombi zaseKuphakameni ihlukile kuneyomama nabantu besilisa. Imvunulo yezintombi yakhiwe ngobuhlalo bensimbi obucwebezelayo futhi obunemibala ehlukahlukene. Intombi igqoka kanje Intombi esanda kukhula ivunula kuTubhane. Isiketi esibomvu esinamaplinti. Umbhamba wasemabeleni onesibebe sakhona. Umbhamba wasesiswini . Umbhamba wasesinqeni ophethwe ngobhidli ezansi. Izincu ezinemibala emithathu, obomvu, oluhlaza nophuzi. Inebe eyakhiwe ngemibala ehlukahlukene. Izigqizo zasezingalweni. Ubusengi enzansi … Read more

Imimoya Yokubona ngokwenkonzo yaseZayoni

Ibandla lamaZayoni ibandla ekade labakhona ezwenikazi lase-Afrika. Lelibandla linabalandeli abaningi abamnyama futhi ekuyibona abakhonza baphinde baccine nemithetho yakhona. UNkosikazi Hlekelaphi Zulu oneminyaka 42 okhulele eKranskop nosehlala eThekwini. UHlekelaphi wafika evakashele ubaba wezingane zakhe kwase kuba ukuhlala kwakhe lapha. UHlekilaphi Zulu ukhonza ebandleni lamaZayoni elibizwa ngokuthi iKhenana usitshele ngemimoya yokubonela kanye nendlela abakhonza ngayo ebandleni labo. … Read more

Durban Living Legend – Rev. Bekizipho Khulekani Dludla

Rev. Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla was born in Melmoth in 1926, and moved to Durban. Dludla was ordained to Christian ministry in 1955. He was the Chair of Inanda Seminary from 1965-1981. He was the first president of the Soldiers of Christ Movement and together with the late Rev.Wing, formulated the constitution of the U.C.C.S.A. … Read more